หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 
อาจารย์ เยาวพรรณ ทิมทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ลำดับ  รายนาม 
1. รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมตศิริ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์
6. รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์ พหลเทพ
7. รองศาสตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม
9. อาจารย์ ดร.กรวิภา สรรพกิจจำนง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดาว ชลวิทย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม
13. อาจารย์เพชร วิจิตรนาวิน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมา เก่งเขตรกิจ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ
19. อาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา (มูลเงิน) อดิพัฒน์
21. อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอฝัน หวานชะเอม 
23. อาจารย์เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ
24. อาจารย์ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเกียรติ  ศรีชนะ
26. อาจารย์ยาซา  มะหะมาน
27. อาจารย์ศิริรัตน์  ปัญจศุภวงศ์
28. อาจารย์ธนัชพร  นามวัฒน์
29. อาจารย์นฤมล  มณีขาว
30. อาจารย์วุฒิภา  สว่างสุข
31. อาจารย์ภาสุดา  ภาคาผล
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป  ธรรมวิจิตร
33. อาจารย์เกียรติศักดิ์  ล้วนมงคล
34. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม
35. อาจารย์ ดร.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ์
36. อาจารย์ธนชพร พุ่มภชาติ
37. อาจารย์อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ
39. อาจารย์พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง
40. อาจารย์เสรี  คำอั่น

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)