ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเกียรติ ศรีชนะ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
การศึกษา :
  - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)  
  - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)   
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2559 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ.2557 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2556 ผู้ช่วยอธิการบดี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย  
  - พ.ศ.2555 ผู้ช่วยอธิการบดี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี  
  - พ.ศ.2554 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2554 กรรมการสภาคณาจารย์  
  - พ.ศ.2553 เลขาธิการสภาคณาจารย์  
  - พ.ศ.2552 หัวหน้าหน่วยองค์กรพัฒนานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2550 หัวหน้าสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2548 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2540 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - อุดมเกียรติ ศรีชนะ. (2559). การจัดอันดับเรทติ้งประเทศไทยกับการประหยัดพลังงาน ปี ๒๕๕๙ (ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - ตำรา CMA3104 (การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ตำรา CMA3201 (คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
  บทความวิชาการ :  
  - อุดมเกียรติ ศรีชนะ.(2560).การจัดอันดับเรทติ้งด้านการประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย (Hoursehold’s Energy Saving Rating in Thailand) ได้รับการเผยแพร่แล้วในวารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  CMA3102 กิจกรรมและโครงงานคณิตศาสตร์  
  CMA3104 การสอนสถิติในระดับมัธยม  
  CMA3105 เทคโนโลยีและการสืบค้นสำหรับครูคณิตศาสตร์  
  CMA3201 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1  
  CMA3203 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับอาชีวศึกษา  
  CMA4102 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2  
  CMA4106 สัมมนาการสอนคณิตศาสตร์  
  CMA4201 การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)