ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก พ.ศ. 2560 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารและจัดการศึกษา แขนงวิชา การบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
  - ปริญญาโท พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
  - ปริญญาโท พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การอนุบาลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
     
ประสบการณ์ :
  - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2553 ถึง 2556 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2547 ถึง 2552 อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2541 ถึง 2547 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  
  - พ.ศ. 2538 ถึง 2540 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ : พ.ศ. 2556 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :   
  - บงกช ทองเอี่ยม, เอื้ออารี ทองพิทักษ์, สิริมงคล สุวรรณผา, อโนชา ธิรธำรง. (2560). สภาพปัญหาและความต้องการ ความรู้ในการพัฒนาเด็กของครูปฐมวัยที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติทางจิตวิทยา: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 หน้า 541-554  
  - Krisada Tanchaisak, Narat Wattanapanit, Praphaitip Luepong, Medhawee Anyvatnapong, Bongkoch Thongeiam and Witchanee Kuptawathin. (2017). An Investigation of the Organizational Culture at a Higher Education Institution in Thailand. ASEAN JOURNAL OF EDUCATION. Volume 3 No1 (January – June 2017) Page 1-7. (TCI 2 – ISSN : 2465-437X)  
  - Thongeiam, B. (2015). A Study of the Parenting Problems and Needs for Parenting Knowledge by Parents of Early Childhood Children in Bangkok Metropolis. 15th Annual SEAAIR Conference Proceeding: Internationalization and Inclusivity of Higher Education in South East Asia: Perspectives, Practices and Pragmatics (pp. 84-90). Hanoi City, Vietnam.   
  - Thongeiam, B. (2012). The Construction of Preschool Children’s Self Disciplin Instructional Packages. 12th Annual SEAAIR Conference Proceeding: Culturalizing World Class Higher Education in ASEAN (pp. 30-33). Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CEC 3206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับปฐมวัย  
  CEC 3208 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย  
  CEC 4201 การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง  
  CEC 4121 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 1  
  CTL 3003 การพัฒนาวิชาชีพครู  
     
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)