ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดูทั้งหมด

 ระบบประมวลผลสอบของนักศึกษา (ส่งผลสอบ Online) ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าสู่ระบบ

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 การบริหารการศึกษา 
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา 
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนภาษาไทย 
 คณิตศาสตรศึกษา 
 พลศึกษาและกีฬา
 การศึกษาพิเศษ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

 จิตวิทยา 
 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2564)

 วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2563)

 การสอนภาษาอังกฤษ
 

 หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 การสอนภาษาไทย
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 

 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ (รายละเอียด)

 คำร้องขอออกหนังสือขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
 

 การขึ้นทะเบียนปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียด)

 รายชื่อคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 คุณวุฒิ
 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 คุณวุฒิ
 วันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 4 คุณวุฒิ
 

 เอกสาร Download

 ว.1 แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ว.2 แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 ว.4 แบบส่งดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ ครั้งที่ 1
 ว.5 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
 ว.7 แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.8 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ว.9 แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
 ว.11 แบบรายงานผลตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์
 ใบคำร้องขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ใบคำร้องทั่วไป บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)