หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

 การสอนภาษาอังกฤษ
 

 หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

 การสอนภาษาไทย
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 


"แนวทางการยื่นคำร้องขอออกหนังสือเพื่อขออนุญาตการเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ"
(รายละเอียด)

 หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
 หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
 หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
 คำร้องขอออกหนังสือขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ 

เอกสารดาวน์โหลด

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา 
  แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านามและยศ 
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check grade)
  คำร้องขอเงินคืนบัณฑิตวิทยาลัย
  แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
  แบบรายงานผลการสอบสารนิพนธ์
  แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
  แบบคำร้องขอแก้ไขใบรับรอง
  แบบคำร้องขอแก้ไขใบปริญญาบัตร
  แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ว.1)
  แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยาพิพนธ์ (ว.2)
  แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ว.3)
  แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบ (ว.4)
  แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.5)
  อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก (ว.6)
  แบบอนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (ว.7)
  แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ว.8)
  แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่งานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ว.9)

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)