ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดูทั้งหมด

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 การบริหารการศึกษา 
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา 
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 การสอนภาษาไทย 
 คณิตศาสตรศึกษา 
 พลศึกษาและกีฬา
 การศึกษาพิเศษ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2565)

 จิตวิทยา 
 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2564)

 วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2563)

 การสอนภาษาอังกฤษ
 

 หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 การสอนภาษาไทย
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 

 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ (รายละเอียด)

 "แนวทางการยื่นคำร้องขอออกหนังสือเพื่อขออนุญาตการเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ" (รายละเอียด)

 หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
 หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
 หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
 คำร้องขอออกหนังสือขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
 

 เอกสาร Download

 ว.1 แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ว.2 แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 ว.4 แบบส่งดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ ครั้งที่ 1
 ว.5 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
 ว.7 แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.8 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ว.9 แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
 ว.11 แบบรายงานผลตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์
 ใบคำร้องขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ใบคำร้องทั่วไป บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)