ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดูทั้งหมด

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

 วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

 การสอนภาษาอังกฤษ
 

 หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

 การสอนภาษาไทย
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 การประเมินและการวิจัยการศึกษา
 การบริหารการศึกษา
 

 "แนวทางการยื่นคำร้องขอออกหนังสือเพื่อขออนุญาตการเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ" (รายละเอียด)

 หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
 หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
 หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
 คำร้องขอออกหนังสือขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
 

 เอกสาร Download

 ว.1 แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ว.2 แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 ว.4 แบบส่งดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ ครั้งที่ 1
 ว.5 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
 ว.7 แบบขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
 ว.8 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ว.9 แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
 ว.11 แบบรายงานผลตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์
 ใบคำร้องขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ใบคำร้องทั่วไป บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)