อาจารย์ ยาซา  มะหะมาน  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  - คอ.บ. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
  - ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
  - ครูที่ปรึกษานักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)  
  - ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผล วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
  - ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555  
  - วิทยากรรอบรมการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตที่พอเพียง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปี 2555และประจำปีการศึกษา 2557  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย:  
  - ยาซา มะหะมาน ฤทธิชัย หอมใบเตย และ เวสารัส ชูพงศ์. (2560). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 หน้า 546-555.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CBE 2101 การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย  
  CBE 4106 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป  
  CBE 4107 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา  
  CBE 4108 โครงการด้านการสอนคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา  
  CSO 3103 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)