titenun  
  อาจารย์ ฐิตินันท์  ธีรเวชเจริญชัย   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
 

- ศษ.ม. สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 
 

- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำ ภาคหลักสูตรและการสอน สาขาปฐมวัย  
 

- พ.ศ. 2552-2554 ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

 
 

- พ.ศ. 2554-2555 ข้าราชการครู ตำแหน่งครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์

 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
 

- การเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกของเด็กปฐมวัย

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CEC 2204 การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  
  CEC 3202 การวัดและประเมินผลสำหรับเด็กปฐมวัย  
  CEC 3203 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย  
  CEC 3207 สุขภาพอนามัยสำหรับแม่และเด็ก  
  CEC 4122 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2 (สอนร่วม)  
  CEC 3217 การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)