ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นดาว ชลวิทย์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

- อักษรศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
     
ประสบการณ์ :
 

- เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 
 

- เลขานุการคณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

 
 

- กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

 
 

- กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์

 
 

- ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณภาควิชา หลักสูตรและการสอน

 
 

- เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
 

- เลขานุการคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
 

- กรรมการคณะกรรมการจัดกิจกรรมและดูแลนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2547

 
 

- กรรมการคณะกรรมการฝึกสอน ภาควิชา หลักสูตรและการสอน

 
 

- กรรมการคณะสวัสดิการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
 

- อาจารย์ร่วมสอนวิชา RU 600 ระดับปริญญาโท

 
 

- อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
 

- อาจารย์นิเทศโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 
 

- อาจารย์นิเทศ โรงเรียนสาธิตรามคำแหง จ.ลพบุรี

 
 

- รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนต้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สมุทรสาคร

 
 

- กรรมการคณะกรรมการฝึกสอน ภาควิชา หลักสูตรและการสอน

 
 

- เลขานุการประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 
 

- อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
 

- อาจารย์นิเทศโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 
 

- อาจารย์นิเทศ โรงเรียนสาธิตรามคำแหง โครงการโรงเรียนต้นแบบ

 
     
ผลงานทางวิชาการ :
 

- เด่นดาว ชลวิทย์. (2543). ผลของการตรวจแก้ไขงานเขียน 3 วิธี ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยและเจตคติต่อการตรวจแก้ไขงาน เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 
 

- เด่นดาว ชลวิทย์. (2554). การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัย ปฏฺบัติการในชั้นเรียนของครู. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CTH2105 การพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับครู  
 

CTH3107 การวิเคราะห์หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย

 
 

CTH4111 พฤติกรรมการสอนภาษาไทย1

 
  CTL5002 สัมมนา2  
  ปริญญาโท :  
  TTH 6003 วิชาชีพครู  
  TTH 6219 วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย  
  TTH 7096 การศึกษาอิสระ  
  TTH 7099 วิทยานิพนธ์  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)