ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
  e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-310-8321 
 
     
การศึกษา :
  - Ph.D., Curriculum and Instruction (Language Education) Indiana State University, USA
- Graduate Certificate in TESL/TEFL Indiana State University, USA
- M.A. (Applied Linguistics-English for Science and Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- B.A. (English) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
- คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
- อาจารย์นิเทศฝ่ายมหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2560-พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
- พ.ศ. 2547-2559 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เดิม- มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตจังหวัดพะเยา)
- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาภาษาอังกฤษ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด) สาขาภาษาอังกฤษ
 
     
วิทยากร :
  - พ.ศ. 2561 บรรยายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พ.ศ. 2560 บรรยายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พ.ศ. 2555 บรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกสอน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  PUBLICATIONS :  
  - Petchprasert, A. (2018). An Analysis of Writing Quality: The Uses of Tenses in English Essay Writing of Four Graduate Students. Proceedings of the 56th National Conference at Kasetsart University, Thailand.
- Petchprasert, A. (2017). “Thailand 4.0: English language ability and diversity awareness concerns in scientific and technological collaboration”. Proceedings of The 3rd National Conference at Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand.
- Petchprasert, A. (2017). “The uses of verb tenses in Chinese and Thai students’ EFL compositions”. Proceedings of The 3rd National Conference at Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand.
- Petchprasert, A. (2016) – Writing across boundaries: a case study of international students writing expository essays. Paper presented at CELC Symposium, National University of Singapore, Singapore.
- Petchprasert, A. (2016) – A comparison of the uses of verb tenses in EFL compositions: a case study of Chinese and Thai students. Paper presented at the 9th national HUSOC conference academic-research, Naresuan University, Thailand.
- Petchprasert, A. (2014). The influence of parents’ backgrounds, beliefs about English learning, and a dialogic reading program on Thai kindergarteners’ English lexical development. English Language Teaching, 7(3): 50-62. DOI: 10.5539/elt.v7n3p50.
- Petchprasert, A. (2013). A study of cohesive markers used in L1 and L2 essay writing: translation versus direct composition. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies. 19 (1): 19-33.
- Petchprasert, A. (2013) – Implementing blogs and collaborative learning for a remedial EFL classroom. Paper presented at the 1st International Conference on Language, Literature and Cultural Studies (ICLLCS), Burapha University, Thailand.
- Petchprasert, A. (2012). Feedback in second language teaching and learning. US-China Foreign Language, 10(4), 1112-1120.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  CEN 2104 การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
CEN 4102 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (สอนร่วม)
CEN 4104 ภาษาอังกฤษแนวเปรียบเทียบเพื่อการสอน 
 
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)