อาจารย์ เกียรติศักดิ์  ล้วนมงคล  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาโท : ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี : ศ.บ.ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
     
ประสบการณ์ :
  - ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเอกศิลปศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2560 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินอิสระ 96   
  - พ.ศ. 2559 นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 21  
  - พ.ศ. 255 นิทรรศการศิลปะ "ครุฯศิลปะไทย" การแสดงผลงานของนิสิตโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2558 นิทรรศการผลงานศิลปะ "12 ปี ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร แรงบันดาลใจสู่สังคม"   
  - พ.ศ. 2551 นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ Take your mark art thesis Exhibition  
  - พ.ศ. 2550 นิทรรศการประติมากรรมประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1  
  - พ.ศ. 2549 นิทรรศการศิลปะ Land and Seascape ภาคประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  - พ.ศ. 2548 นิทรรศการศิลปะ"ศูนย์ศิลป์สิรินธร" จ.เลย  
     
วิทยากร : 
  - พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยบรรยายร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ "เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์สู่ชุมชน งาม ง่าย ได้คุณค่า พัฒนาสุขภาวะ  สิ่งแวดล้อม" ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 EDUCA 2015  
  - พ.ศ. 2557-2559 วิทยากร"โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด" ศุนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร  
  - พ.ศ. 2559 วิทยากร"โครงการศิลปะสร้างสรรค์ " ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) จ.สมุทรปราการ
ผลงานทางวิชาการ
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
     
  วิจัย :  
  - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนภาพลายไทยโดยใช้สื่อดิจิทัลสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี GUIDELINES FOR DEVELOPING THAI ORNAMENTS DRAWING SKILLS BY USING DIGITAL MEDIA FOR UNDERGRADUATE STUDENTS  
  - ผู้ช่วยวิจัย "โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ครั้งที่5" ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร จ.เลย 2559  
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :   
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  CAE 3210 ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนศิลป์  
  CAE 3231 จิตรกรรมไทย  
  CAE 3237 การออกแบบกราฟิกสำหรับครู  
  CAE 3223 พัฒนาการเขียนทางศิลปะ (สอนร่วม)  
  CAE 3234 สื่อผสมสร้างสรรค์ (สอนร่วม)  
  CEC 3216 คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย  
  CTL 5001 การฝึกประสบการณ์ชีพครู 1  
  CTL 5002 การฝึกประสบการณ์ชีพครู 2  
     
  ปริญญาโท :  
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)