bulleticon  คณะศึกษาศาสตร์เป็น 4 คณะแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 อาคารที่ทำการชั่วคราวของคณะศึกษาศาสตร์ ในครั้งแรกนั้นเป็นตึกรูปทรงกลม ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ มี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร เป็นคณบดี คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารศรีชุม (ปัจจุบันได้ทำการสร้างใหม่โดยใช้ชื่อว่าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ)

   

bulleticon  จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2518 จึงมีที่ทำการถาวรที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาคาร 5 ชั้น ในปัจจุบันและได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารที่ทำการคณะอีกหลังหนึ่งมีชื่อเรียกว่า อาคารนครชุม

    bulleticon  คณะศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ดำเนินการเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์
   

bulleticon  ในปี พ.ศ.2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชน ให้มีการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและศีลธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนในลักษณะสหศึกษา รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  

bulleticon  ในปี พ.ศ.2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมผลิตมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ร่วมกันได้กับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปีต่อๆ มาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตร ศึกษาศาสตร์ โดยปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 25 สาขาวิชา

  

bulleticon  ในปี พ.ศ.2543 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการสอนระดับปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา

   
ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  1. รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร (พ.ศ.2514-พ.ศ.2524)
  2. อ.ธำรง มานะกิจ (พ.ศ.2524-พ.ศ.2528)
  3. รศ.เอนก เพียรอนุกูลบุตร (พ.ศ.2528-พ.ศ.2532)
  4. รศ.จรินทร์ ธานีรัตน์ (พ.ศ.2532-พ.ศ.2536)
  5. รศ.ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (พ.ศ.2536-พ.ศ.2538)
  6. รศ.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (พ.ศ.2538-พ.ศ.2542)
  7. รศ.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (พ.ศ.2543-พ.ศ.2551)
  8. รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
  9. ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561)
  10. รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)