kanrawee  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์รวี  บุษยานนท์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  - ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2545 – 2554 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมและธุรกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  - พ.ศ. 2540 – 2543 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  
     
วิทยากร :
  - วิทยากรในการประชุมกลุ่ม หลักสูตร การวิจัยเพื่อการพัฒนารุ่นที่ ๑-๙ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
  - วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้” ให้กับครูโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน ๑๓ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ให้กับครูโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน ๑๓ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - วิทยากรในงานประชุมวิชาการ EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8เรื่อง การสอนเหตุการณ์ปัจจุบันโดยใช้รูปแบบเหตุและผล  
  - วิทยากรเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน” โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี วันที่ 19 พ.ย. 59   
  - วิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ historical significance: มโนทัศน์และกระบวนการที่สำคัญในการสอนประวัติศาสตร์ และ brain-targeted teaching model  
  - วิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) เรื่องเรียนรู้สังคมศึกษา: ท่องโลกเว็บไซต์ด้วย WEBQUEST  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย :  
  - กิตติศักดิ์ลักษณา และกานต์รวี บุษยานนท์. (2560). การรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อความสำคัญขององค์ประกอบของประมวลการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.วารสารวิจัยรามคำแหง.  
  - กานต์รวี บุษยานนท์, (ผู้วิจัยร่วม). (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา. รวมบทความประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5: ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณและการพัฒนามนุษย์. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.  
  - กานต์รวี บุษยานนท์ และคณะ. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา,24 (82):84-92  
  - กานต์รวี บุญญานุสิทธิ์ (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.  
     
  บทความวิชาการ :   
  - กานต์รวี บุษยานนท์. (2560).รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted Model) กับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12(2)  
  - กานต์รวี บุษยานนท์, ภาสุดา ภาคาผล และพิมพ์นิภา วงศ์คำจันทร์. (2560). การศึกษากระบวนการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ใน รายงานการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติประจำปี 2560: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ. กรุงเทพฯ: TNCP.  
     
  ตำรา :   
  - กานต์รวี บุษยานนท์. (2559). การสร้างหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำหลักสูตรไปใช้, ใน ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร, หน้า 9-18. กรุงเทพมหานครฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - กานต์รวี บุษยานนท์. (2559). การสร้างและพัฒนาแบบวัดเจตคติ แบบสังเกต แบบวัดทักษะปฏิบัติ และแบบสัมภาษณ์, ใน ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร, หน้า 39-68. กรุงเทพมหานครฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CLT 2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
  CSO 2202 ศาสนาในการดำเนินชีวิต  
  CSO 2203 ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครูสังคมศึกษา  
  CSO 3208 ประชากรและสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา  
  CSO 4104 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)