เอกสารดาวน์โหลด
  เอกสารราชการ 2 ภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 1 (Update กันยายน 2560)
  ฟอร์มเอกสารจากกองการเจ้าหน้าที่ 
  bulleticon 1.1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร รายละเอียด
  bulleticon 1.2 แบบใบลาพักผ่อน รายละเอียด
  bulleticon 1.3 แบบใบลาไปต่างประเทศ รายละเอียด
  bulleticon 1.4 แบบใบลาอุปสมบท รายละเอียด
  bulleticon 1.5 แบบใบขอยกเลิกวันลา รายละเอียด
  bulleticon 1.6 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด
  bulleticon 1.7 ใบสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว รายละเอียด
  bulleticon 1.8 แบบหนังสือลาออกจากราชการ รายละเอียด
  ฟอร์มเอกสารจากกองคลัง
  bulleticon 2.1 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป รายละเอียด
  bulleticon 2.2 ใบเสร็จรับเงินแบบต่างๆ 5 รายการ รายละเอียด
  ภาคผนวก
  bulleticon 3.1 รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักศึกษา ในรายการของการออกใบเสร็จ (กองคลัง) รายละเอียด
  bulleticon 3.2 รายละเอียดชื่อตำแหน่งในมหาวิทยาลัย ตามเอกสารจากกองการเจ้าหน้าที่ (File_1) (File_2)
   
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  bulleticon แบบ มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงแก้ไข 30 ธันวาคม 2558) (File_1) (File_2)
   
  งานคลังและพัสดุ
  bulleticon แบบใบสำคัญรับเงินทั่วไป รายละเอียด
  bulleticon แบบใบสำคัญรับเงิน มร. รายละเอียด
  bulleticon แบบสัญญาการยืมเงินคณะ รายละเอียด
  bulleticon แบบสัญญาการยืมเงิน มร. รายละเอียด
   
  หน่วยการเจ้าหน้าที่
  bulleticon เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
    - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (ตำรา) รายละเอียด 
    - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป (วิจัย) รายละเอียด 
  bulleticon แบบประเมินตำรา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon แบบบันทึกข้อความ : ขอรับการประเมินผลการสอน รายละเอียด 
  bulleticon แบบบันทึกข้อความ : ขอเสนอแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด 
  bulleticon แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด
  bulleticon แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบ ปส.๑) รายละเอียด
  bulleticon แบบขอหนังสือรับรอง (ภาษาไทย) รายละเอียด
  bulleticon แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
  bulleticon แบบคำขอปรับวุฒิการศึกษา รายละเอียด 
   
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  ระบบการตรวจสอบตารางเรียนการใช้ห้องเรียนออนไลน์
  bulleticon EOB อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
   : EOB305  
   : EOB402
   : EOB502
   
   bulleticon NCB อาคารนครชุม  
   : NCB101                      : NCB501
   : NCB103                     : NCB502
   : NCB103/1                  : NCB503
   : NCB103/2                  : NCB504
   : NCB104                     : NCB506
   : NCB201/1                   : NCB601
   : NCB201/2
   : NCB201/3
   : NCB201/4
   : NCB203
   : NCB204
   : NCB206
   : NCB207
   : NCB208
   : NCB208/1
   : NCB209
   
  แบบฟอร์มขอให้ห้องเรียน : ดาวน์โหลด
   
  แบบวิจัย
  bulleticon แบบ วจ.1  แบบเสนอโครงการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.2  สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.3  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.4  จัดพิมพ์รายงานการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.5  แบบการเขียนบทคัดย่อ รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.6  แบบส่งรายงานการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.7  แบบรายงาน การเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.8  แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.9  แบบประเมินรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.10  แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.11  แบบคำร้องขอยุติการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.12  แบบขอรับรางวัลการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.13  แบบประเมินผลการวิจัยเพื่อรับรางวัล รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.14  แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี รายละเอียด
  bulleticon แบบ วจ.15  แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย รายละเอียด
   

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=7cbdccc5d4f22cd02429aacc7f72a9b4b8b89bda032c8acf8e8816785f27ae5a%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (รายละเอียด 1)  (รายละเอียด 2)

      

 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)