อาจารย์ เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
     
การศึกษา :
  - M.A. Linguistics and Applied Linguistics, Southwest University, China  
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2557 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2556 – 2557 ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
  - พ.ศ. 2555 – 2556 ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนสารวิทยา  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
     
  งานวิจัย :  
  - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เสาวลักษณ์ สุขสังข์. 2555. การเปรียบเทียบสำนวนภาษาจีนกับไทยที่เกี่ยวกับพืช. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยซีหนาน.  
     
  บทความ :  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CCH 3103 การสอนวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย  
  CCH 4104 การสอนกวีนิพนธ์จีน  
  CCH 2201 การสอนการฟังและการพูดภาษาจีน  
  CCH 2202 การสอนการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  
  CCH 3201 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
  CCH 3202 หลักสูตรภาษาจีนสำหรับครู  
  CCH 4201 การเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมจีน  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)