อาจารย์ ภาสุดา  ภาคาผล  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ค.บ. (การสอนสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - Advance A and B: Speaking Skills and Accent Reduction Skills, Richland College of the Dallas County Community College District, U.S.A.  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ข้าราชการ (ครู) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  - ผู้ช่วยอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ วัด Buddhist Center Of Dallas มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  - วิทยากร ต.ค. 2558วิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Active Learning Through Games เรียนรู้สังคมศึกษาผ่านเกม” แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 (EDUCA 2015) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.  
  - วิทยากร ต.ค. 2557วิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เรียนแบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา” “กิจกรรมพัฒนาการคิดวิจารณญาณสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ “การใช้บทบาทสมมติในการสอนหน้าที่พลเมือง” แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA 2014) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.  
  - วิทยากร พ.ย. 2556วิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 (EDUCA 2013) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CSO 3203 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับครูสังคมศึกษา  
  CSO 4202 การศึกษานอกสถานที่ในวิชาสังคมศึกษา 2  
  CSO 4101 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)