อาจารย์ ธนชพร พุ่มภชาติ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2559-2560 อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2556-2559 อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2556-2557 อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  CTH 4113 นวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
CTH 4116 การสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
CTH 4117 การสอนภาษาไทย
CTL 5056 สัมมนาการสอน 1 (ผู้สอนร่วม)
CTL 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (ผู้สอนร่วม)
CTL 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ผู้สอนร่วม) 
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)