การจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์
   ปีการศึกษา 2566
    bulleticon รายงานการประชุม (สายวิชาการ)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2567 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียด  
    bulleticon คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดการความรู้
      - คู่มือการจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย) : เทคนิคการเขียนคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
- คู่มือการจัดการความรู้ : เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในชั้นเรียนอย่างมีความสุข รายละเอียด
    bulleticon รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
      - ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในชั้นเรียนอย่างเป็นสุข รายละเอียด 
- ด้านการวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด 
       
   ปีการศึกษา 2565  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2564  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2563  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2562  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2561  ดูทั้งหมด
       
การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (KM : Knowledge Management RU) 
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย (มีนาคม 2561) รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแบบตลาดวิชา รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 107/2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายละเอียด
 
บทคัดย่องานวิจัย ดูทั้งหมด
 
 กระดานถามตอบ [CLICK]
โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)