การจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์
   ปีการศึกษา 2564
    bulleticon รายงานการประชุม (สายวิชาการ)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
    bulleticon รายงานการประชุม (สายสนับสนุน)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
    bulleticon คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดการความรู้
      - ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา (สายสนับสนุน) รายละเอียด
- การจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต) “แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการรับสมัคร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์” รายละเอียด
- การจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย) “แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน” รายละเอียด
    bulleticon แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
    bulleticon รายงานแผนและผลการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
- ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
    bulleticon แบบฟอร์มรายงานผลจากแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
      - แบบติดตามผล (ด้านการผลิตบัณฑิต) รายละเอียด
- แบบติดตามผล (ด้านการวิจัย) รายละเอียด
- แบบติดตามผล (สายสนับสนุน) รายละเอียด
    bulleticon คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายวิชาการ) รายละเอียด
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) รายละเอียด
- คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย) รายละเอียด
       
   ปีการศึกษา 2563  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2562  ดูทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2561  ดูทั้งหมด
 
การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (KM : Knowledge Managementin RU) 
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย (มีนาคม 2561) รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแบบตลาดวิชา รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 107/2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายละเอียด
 
บทคัดย่องานวิจัย  ดูทั้งหมด 
 
 กระดานถามตอบ [CLICK]
โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)