การจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์
   ปีการศึกษา 2561
    bulleticon รายงานการประชุม
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2561 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5 /2561 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561 รายละเอียด
    bulleticon คู่มือการจัดการความรู้
      - ขั้นตอนการ รับ-ส่ง หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
      - เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย รายละเอียด [Clip_Video]
      - แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 รายละเอียด [Clip_Video]
    bulleticon แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
      - ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานแผนและผลการจัดการความรู้ 
      - ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานผลจากแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
    bulleticon โครงการเสวนาการจัดการความรู้
      - โครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
      - รายงานโครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
      - รายงานผลการประเมินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด

 

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (KM : Knowledge Managementin RU)  
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย (มีนาคม 2561) รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแบบตลาดวิชา รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 107/2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายละเอียด
  bulleticon  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเข้าชั้นเรียน รายละเอียด
  bulleticon  แนวทางการออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจ รายละเอียด
  bulleticon  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนแตกต่างหลากหลาย รายละเอียด
  bulleticon  ขั้นตอนการดำเนินการโครงการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียด
  bulleticon  เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียด 
  bulleticon  แผนการจัดการความรู้ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2552 รายละเอียด 
  bulleticon  เอกสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน ฝ่ายบริหารและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศษ.มร. รายละเอียด 
  bulleticon  เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การเรียนการสอนที่เกี่ยวคุณธรรมจริยธรรม" รายละเอียด
  bulleticon  รายงานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การทำวิจัยสถาบัน รายละเอียด
  bulleticon  รายงานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อการขออนุมัติ รายละเอียด 
  bulleticon  เอกสารความรู้ เรื่อง โยนิโสมนสิการ รายละเอียด
  bulleticon  เอกสารความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเชิญชวน (Invitational Education) โดย รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ รายละเอียด
  bulleticon  ฝึกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร เรื่อง วิธีทำน้ำยาล้างจาน และ ถุงเท้าการบูร รายละเอียด 

 

บทคัดย่องานวิจัย  ดูทั้งหมด 
 
สาระน่ารู้ 
  bulleticon  การประเมินค่างานและการบรรยายลักษณะงาน [File_1] [File_2] [File_3]
  bulleticon เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียด
   เอกสารประกอบการบรรยาย มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา : การจัดทำให้สอดรับกับ มคอ 2 รายละเอียด
   ตัวอย่าง มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา : การจัดทำให้สอดรับกับ มคอ 2 รายละเอียด
   ตัวอย่าง มคอ 4 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายละเอียด
   เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด 
  bulleticon  จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย กองการเจ้าหน้าที่ มร. รายละเอียด 
  bulleticon  จรรยาบรรณนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด 
  bulleticon  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) รายละเอียด 
  bulleticon  ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 รายละเอียด
  bulleticon  ข้อบังคับ กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก.พ.) ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 รายละเอียด 
  bulleticon  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มร. พ.ศ. 2551 รายละเอียด
  bulleticon  เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มร. เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ รายละเอียด
  bulleticon  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Link
  bulleticon  เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง Link
  bulleticon  เว็บไซต์ งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง Link

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)