การจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์
   ปีการศึกษา 2563
    bulleticon รายงานการประชุม (สายวิชาการ)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
    bulleticon รายงานการประชุม (สายสนับสนุน)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
    bulleticon คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดการความรู้ 
      - ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา (สายสนับสนุน) [โปสเตอร์] [แผ่นพับ]
- การจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต) "แนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์" รายละเอียด
- การจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย) "แนวทางการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย" รายละเอียด 
    bulleticon แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
    bulleticon รายงานแผนและผลการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
- ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
    bulleticon แบบฟอร์มรายงานผลจากแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
      - แบบติดตาม (ด้านการผลิตบัณฑิต) รายละเอียด
- แบบติดตาม (ด้านการวิจัย) รายละเอียด
- แบบติดตาม (สายสนับสนุน) รายละเอียด
    bulleticon คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายวิชาการ) รายละเอียด
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) รายละเอียด
- คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย) รายละเอียด
       
   ปีการศึกษา 2562
    bulleticon รายงานการประชุม (สายวิชาการ)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย) ครั้งที่ 5/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต) ครั้งที่ 5/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานการประชุม (สายสนับสนุน)
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด
- รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด 
    bulleticon คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดการความรู้
      - ขั้นตอนการรับ-ส่งใบระบายเกรด (สายสนับสนุน) รายละเอียด
- การจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต) "การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางที่หลากหลาย" เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แอพพลิเคชั่น รายละเอียด
- การจัดการความรู้ (ด้านการวิจัย) "จากปัญหาการดำเนินการวิจัยสู่การแก้ไข" เรื่อง ขั้นตอนทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  รายละเอียด
    bulleticon แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานแผนและผลการจัดการความรู้
      - ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด 
      - ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 
    bulleticon แบบฟอร์มรายงานผลจากแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
      - แบบติดตามผล (ด้านการผลิตบัณฑิต) รายละเอียด 
- แบบติดตามผล (ด้านการวิจัย) รายละเอียด
- แบบติดตามผล (สายสนับสนุน) รายละเอียด  
    bulleticon คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายวิชาการ) รายละเอียด 
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) รายละเอียด 
- คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (ด้านผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย) รายละเอียด
       
   ปีการศึกษา 2561
    bulleticon รายงานการประชุม
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2561 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5 /2561 รายละเอียด
      - รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561 รายละเอียด
    bulleticon คู่มือการจัดการความรู้
      - ขั้นตอนการ รับ-ส่ง หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
      - เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย รายละเอียด
      - แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 รายละเอียด
    bulleticon แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
      - ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานแผนและผลการจัดการความรู้ 
      - ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 
    bulleticon รายงานผลจากแบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
    bulleticon โครงการเสวนาการจัดการความรู้
      - โครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
      - รายงานโครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
      - รายงานผลการประเมินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ รายละเอียด
 
การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (KM : Knowledge Managementin RU) 
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย (มีนาคม 2561) รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการจัดการความรู้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแบบตลาดวิชา รายละเอียด
  bulleticon  คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 107/2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายละเอียด
 
บทคัดย่องานวิจัย  ดูทั้งหมด 
 
 กระดานถามตอบ [CLICK]
โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)