b0124 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
 
  ประชาสัมพันธ์  
   ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายละเอียด   
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 130 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 รายละเอียด   
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียด   
   คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561" ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561) รายละเอียด รายละเอียด  
   รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation) สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555-2559 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2562 รายละเอียด  
   การยื่นขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 รายละเอียด  
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายละเอียด  
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 รายละเอียด  
   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 รายละเอียด  
   ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้ทุนเสนอผลงานทางวิชการแก่ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 รายละเอียด  
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด  
   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร รายละเอียด  
   สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร รายละเอียด  
     
  อบรม  
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 รายละเอียด   
   สมาคมส่งเสริมการวิจัยเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3 หลักสูตร รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)" จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียด  
   สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. 2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รายละเอียด   
   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป รายละเอียด   
   สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT : Knowledge Network Institute of Thailand) เปิดอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment) รายละเอียด     
   สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT : Knowledge Network Institute of Thailand) เปิดอบรมหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (Research & Innovation Executive Program) : งารวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รายละเอียด   
     
  สัมมนา/ประชุมวิชาการ  
   สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" รายละเอียด  
   โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 รายละเอียด  
     
  ส่งบทความวิจัย/นำเสนอบทความวิจัย  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รายละเอียด   
   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559 รายละเอียด  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 : เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด   
     
  แหล่งทุนวิจัย  
   สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญรับสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกอ. และบริติช เคานซิล ในโครงการ Newton Fund แบบ Institutional (IL) สำหรับปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด  
   สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 โครงการ รายละเอียด  
   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด  
     
  เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มร. รายละเอียด   
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)