b0124 หน่วยส่งเสริมวิจัย
 
  ประชาสัมพันธ์  
   ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2565 รายละเอียด  
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสืมวิชาการ รายละเอียด  
   ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565 รายละเอียด  
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 5 ปี 2565 รายละเอียด  
   ความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับแคว้น Novosibirsk ของสหพันธรัฐรัสเซีย รายละเอียด  
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ China-ASEAN Education Exchange Week (CAECW) and the 4th China-ASEAN Art and Education Achievement Exhibition รายละเอียด  
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียด  
   การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (Thailand Ed-DQA) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ด้านการศึกษา (SDG 4) รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 รายละเอียด  
   ประชาสัมพันธ์สาธารณรัฐตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ 10 รายละเอียด  
   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Skill Mapping รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น 13 รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รุ่น 13 รายละเอียด  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 9 รายละเอียด  
   ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ TTT Virtual Summit 2021:Network&Security รายละเอียด  
   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาการศึกษา ครั้งที่ 42 รายละเอียด  
   ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 รายละเอียด  
   ขอส่งวารสาร REFILECTIONS เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษา รายละอียด  
   ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 รายละเอียด  
   ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS CONFERENCE ครั้งที่ 10 รายละเอียด  
   ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-Uninet ประจำปี 2564 รายละเอียด  
   ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ รายละเอียด  
   สถาบันวิจัยและพํฒนา ประชาสัมพันธ์ระเบียบ มร.ว่าด้วยจนิยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย พ.ศ.2563 รายละเอียด  
   สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง "ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม" รายละเอียด  
   สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19" รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" รายละเอียด  
   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ "การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย" ประจำปี 2563 รายละเอียด  
   กระทรวงการต่างประเทศ Bial Foundation for Scientific Research สาธารณรัฐโปรตุเกสประสงค์จะมอบทุนวิจัยด้านจิตสรีรวิทยาและปรจิตวิทยา ประจำปี ค.ศ.2020-2021 ให้แก่ผู้ที่สนใจ รายละเอียด  
   อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 502 2563 รายละเอียด  
   สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 2563 รายละเอียด  
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 รายละเอียด  
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ EROPA Conference 2020 รายละเอียด  
   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563 รายละอียด  
   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2563 รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก รายละเอียด  
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวับสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียด  
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" วันที่ 7-10 เมษายน 2562 รายละเอียด  
   กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring Systme" รุ่นที่ 3 วันที่ 9-11 กันยายน 2562 รายละเอียด  
   คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" รุ่นที่ 3-4 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 รายละเอียด  
   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Course Design and Instructional Model Development วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด  
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการแปลความหมายข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย" วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด  
   สมาคมส่งเสริมวิจัย ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2562 รายละเอียด  
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How to Be A Smart Learning Facilitator : การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเพื่อการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม 2562 รายละเอียด  
   สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 รายละเอียด  
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 3" วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 รายละเอียด  
   สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" รายละเอียด  
   โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 รายละเอียด  
   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ รายละเอียด  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รายละเอียด   
   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ภายใต้ข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด  
   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ร. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด  
     
  เอกสารดาวน์โหลด  
   คู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ [คู่มือ] [ภาคผนวก_1] [ภาคผนวก_2]  
   สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย [PDF]  
   แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1) [WORD]  
   คู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2563  
     [คู่มือ] [ภาคผนวก_1] [ภาคผนวก_2]  
   คู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 [PDF] [WORD]  
   แบบสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มร. รายละเอียด   
     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)