phat  
  อาจารย์ เพชร วิจิตรนาวิน   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา : 
 

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)

 
 

- ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 
     
ประสบการณ์ : 
 

- อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสภากาชาดไทย

 
 

- ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนวชิราวุธ-วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 
 

- คณะจัดทำหนังสือเรียนและหนังสือกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

 
 

- เลขานุการประจำภาควิชาหลักสตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- เลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด (พ.ศ.2552-2553)  
  -หนังสือชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด (พ.ศ.2551)  
     
  บทความ :  
 

- “การพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกลวิธี C(2)QU” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2552

 
 

- บทความในวารสารแม็ค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ. 2553

 
 

- แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วารสารแม็ค ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 30 ฉบับที่ 25 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2552

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  TL 216 การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน  
  TL 313 การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย  
  TL 417 วิธีสอนภาษาไทย  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)