อาจารย์ ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
     
การศึกษา :
  - ค.ม. (สาขาวิชาประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ค.บ. (สาขาวิชาประถมศึกษา) (เกียรติอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  - อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์. หนังสือชุดโรงเรียนปลอดภัย: ไม่เอาอีกแล้ว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์. หนังสือชุดโรงเรียนปลอดภัย: เจ้าตาลใจร้าย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์. หนังสือชุดโรงเรียนปลอดภัย: โชคดีนะนี่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์. หนังสือชุดโรงเรียนปลอดภัย: บินบนไม้กระดก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์ และคนอื่นๆ. หนังสือชุดโรงเรียนปลอดภัย: อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550.  
     
  งานวิจัย :  
  - ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์. 2551. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CEE 2205 (EE 384) ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก  
  CEE 2209 (EE 387) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  CEE 3207 (EE 377) การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา  
  CEE 3202 (EE 372) คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา  
  CEE 2202 (EE 275) วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา(ผู้สอนร่วม)  
  CEE 3103 (EE 484) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ผู้สอนร่วม)  
  CEE 3203 (EE 373) วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา (ผู้สอนร่วม)  
  CEE 4102 (EE 472) พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)