oranuch  
  รองศาสตราจารย์ ดร. อรนุช ลิมตศิริ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
     
การศึกษา :
 

- Ph.D. Elementary Education. The University of Akron, Ohio, USA.

 
 

- M.Ed. Elementary Education. The University of Akron, Ohio, USA.

 
 

- ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 
     
ประสบการณ์ :
  - รักษาการ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EE353 หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  
  EE361 วิธีสอนในระดับประถมศึกษา 1 (ผู้สอนร่วม)  
  EE483 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  TL304 การสอนเด็กพิเศษ  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)