อาจารย์ อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2561 ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2558 นักวิชาการ (ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 
     
วิทยากร :
  - พ.ศ. 2558 วิทยากร “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พ.ศ. 2559 วิทยากร “เสวนาโต๊ะกลม : ครูกับการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้” ในงาน Museum Forum 2017 ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน วิทยากรกระบวนการ “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน วิทยากรกระบวนการ “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
- พ.ศ. 2561 วิทยากร “การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560” ในการสัมมนาคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :   
  - อลงกรณ์  อัศวโสวรรณ. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตัวแปรพหุนาม. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)