ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
     
การศึกษา :
  - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549)
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2554 อาจารย์พิเศษภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พ.ศ.2550-2554 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสังคมและธุรกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย :  
  - กิตติศักดิ์ ลักษณา และกานต์รวี บุษยานนท์. (2561). การรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อความสำคัญขององค์ประกอบของประมวลการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21, 2, 50-63. (TCI 2, ISSN 1906-1730)
- ศรัญญา ขาวผ่อง, กิตติศักดิ์ ลักษณา, กานต์รวี บุษยานนท์, และสุจิตรา ภักดีสงคราม. (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11, 3, 1112-1125. (TCI 1, ISSN 1906-3431)
- ศรันย์ นินทนาวงศา, กิตติศักดิ์ ลักษณา, กานต์รวี บุษยานนท์, และอภิชา แดงจำรูญ. (2561) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11, 2, 2736-2749. (TCI 1, ISSN 1906-3431)
- รัชนี เกษศิริ, กานต์รวี บุษยานนท์, อัมพร วัจนะ, และ กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10, 1, 1908-1925. (TCI 1, ISSN 1906-3431)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา, ศิริพงษ์ อุบลพงษ์, และ ณัทรัชตา ทะรินทร์. (2560). ความต้องการการนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ใน Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ”, หน้า 449-461. กรุงเทพมหานคร: TNCP.
- กิตติศักดิ์ ลักษณา, (ผู้วิจัยร่วม). (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา. รวมบทความประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5: ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณและการพัฒนามนุษย์. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
- กิตติศักดิ์ ลักษณา และคณะ. (2555). การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 6, 1, 25-35. (ISSN 1905-5536)
- นัทธนัย ประสานนาม และกิตติศักดิ์ ลักษณา. (2554). ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 5, 1, 80-88. (ISSN 1905-5536)
 
     
  บทความวิชาการ :  
  - ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, สมจิตรา เรืองศรี, กิตติศักดิ์ ลักษณา, และพรภิรมย์ หลงทรัพย์. (2560). การประเมินหลักสูตรแนวใหม่: รูปแบบ CIPPIEST, วารสารพยาบาลตำรวจ, 9(2), 182-191. (TCI 1, ISSN 1906-652X)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2559). การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์: การคิดเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12,(2), 136-158. (TCI 2 - ISSN 1686-5596)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2555). แนะนำหนังสือ: ครูสังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน. วารสารครุศาสตร์, 40(2), 280-282. (ISSN 0859-8835)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2551). กรอบแนวคิดการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสำหรับการครุศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 23(3), 107-118. (ISSN 0125-6203)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2550). การปรับปรุงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: มุมมองจากประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา), 18(2), 11-32. (ISSN 0125-3212)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2549). แนวคิดหลังสมัยใหม่กับวิชาสังคมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 29(1), 11-23. (ISSN 0857-1511)
 
     
  ตำรา :  
  - กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2560). สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2. กรุงเทพมหานครฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ISBN 9786164299009)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2559). ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร, ใน ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร, หน้า 1-7. กรุงเทพมหานครฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ISBN 9786164140431)
- กิตติศักดิ์ ลักษณา. (2559). การพัฒนาแบบทดสอบ, ใน ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร, หน้า 19-38. กรุงเทพมหานครฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ISBN 9786164140431)
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CSO2204 ประวัติศาสตร์โลกสำหรับครูสังคมศึกษา
CSO3202 สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2
CSO3205 เหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับครูสังคมศึกษา
CSO4204 สันติศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา
CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
     
  ปริญญาโท :  
  CLM6603 การพัฒนาหลักสูตร
CLM7706 ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร
CLM7708 อุดมการณ์และนวัตกรรมการจัดการศึกษา
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)