1. ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ 

    ปรัชญา (Philosophy) เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
    ปณิธาน (will) พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณธรรม นำไปสู่การสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 

    วัตถุประสงค์ (Objectives)
      1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางอารมณ์ความเป็นผู้นำ ทักษะ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้
      2) เพื่อพัฒนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่สังคมและชุมชน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
      3) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถเผยแพร่ผลงานไปสู่สากลได้
      4) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งด้านการบริหารและวิชาการให้มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ คุณภาพในการจัดการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและโปร่งใส
      5) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของประเพณี วัฒรธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยที่ดีงาม รวมทั้งสืบสานให้ยั่งยืนตลอดไป
      6) เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 
2. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ นโยบาย

    วิสัยทัศน์ (Vision) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้ เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

    เป้าหมาย (Goals)
      1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
      2) จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในส่วนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เกิด
ความเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างทั่วถึงกัน
      3) ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการบริการ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์อย่างทั่วถึงกัน
      4) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการให้มีมาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งประเมินและปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง

 
3. นโยบาย

    1. ด้านการจัดการศึกษา
        1.1ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
        1.2 เร่งรัดให้มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของสังคม และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
        1.3 เร่งรัดให้มีการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการศึกษา
        1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากลมากขึ้น
        1.5 จัดให้มีการประกันคุณภาพทางด้านงานวิชาการงานบริหารและงานบริการเพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษามีคุณภาพ
        1.6 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าองค์ความรู้

    2. ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
        2.1 สนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่า
        2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งกิจกรรมวิชาการ กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
        2.3 สนับสนุนให้มีการจัดบริการด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้คำปรึกษาแ่ก่นักศึกษา
        2.4 สนับสนุนให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ และจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

    3. ด้านการวิจัย
        3.1 จัดให้มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
        3.2 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทำวิจัย
        3.3 สนับสนุนให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การหาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

    4. ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
        4.1 จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิาชีพแก่สังคมให้มีความหลากหลาย สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนและสังคม
        4.2 ให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนการให้ความรู้ทางวิชาการฯ ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและเอกชน

    5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        5.1 จัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
        5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผสผสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูิมิปัญญาไทยกับกิจกรรมด้านอื่นๆ

    6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        6.1 จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        6.2 สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา
        6.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร

 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)