อาจารย์ พรรณทิพา จันทร์เพ็ง  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - M.A. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Southwest University, China
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2559-2561 ครูผู้สอน ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี
- พ.ศ.2554-2557 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ.2553-2554 อาจารย์พิเศษ วิชา GEED 103 การสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาคกศ.ปช. สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 
     
วิทยากร :
  - Chinese Language and Culture ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาในหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - พรรณทิพา จันทร์เพ็ง. การวิเคราะห์รูปแบบและปัญหาการแปลคำศัพท์ในหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม 1-6 ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน, 2559.   
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  CCH 4101 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 1
CCH 2101 สัทศาสตร์ภาษาจีน
CCH 2202 การสอนการแปลภาษาจีนเป็นไทย
CCH 2402 หลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
CCH 2403 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีนเพื่อการสอน
CCH 4201 หลักสูตรภาษาจีนสำหรับครู 
 
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)