อาจารย์ ธนัชพร  นามวัฒน์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - M.A. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Heilongjiang University, CHINA  
  - ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     
ประสบการณ์ :
  - ม.ค.2558- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ย.2556- ธ.ค.2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     
วิทยากร :
  - การอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารหลักสูตรระยะสั้น ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  - การอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐใต้หวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  - ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
  - วิทยากร ในโครงการการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษาจีนพาเพลิน” วันที่๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  - วิทยากรกิจกรรม “เรียนรู้ชุมชนและวัฒนธรรมชาวจีนผ่านการวิจัยภาคสนาม” วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พื้นที่ชุมชนในตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  - - วิทยากร “โครงการภาษาจีนกับการประกอบอาชีพ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
     
ผลงานทางวิชาการ
  งานวิจัย :  
  - ธนัชพร นามวัฒน์. 2556.”การเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาจีนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศจีนและประเทศไทย". อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฮยหลงเจียง.  
  - ธนัชพร นามวัฒน์, กมลทิพย์  รักเกียรติยศ. (2559). 泰国方言对汉语语音教学的影响 (Effect of Thai Dialect on Chinese Pronunciation Teaching)  เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ชื่อ The 13TH International Conference on Chinese as a Second Language (ICCSL-13)  ณ มหาวิทยาลัยซินเจียง มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  - - กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ฐิตินันทน์ ผิวนิล, ธนัชพร นามวัฒน์, สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ. (2559). การสื่อสาร การปรับตัว และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนจังหวัดเพชรบุรี” เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์”  
  - กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ฐิตินันทน์ ผิวนิล, ธนัชพร นามวัฒน์, สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ. (2559). ความเสี่ยงทางสุขภาพจิตและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีการศึกษา 2558 เผยแพร่ในงานการประชุมประชากรศาสตร์แห่งประเทศชาติ 2559  
  - ธนัชพร นามวัฒน์ และคณะ. (2559). 泰国方言对汉语语音影响 – 以碧武里皇家大学汉语学习者为例 (The effection of Thai dialect on Chinese pronunciation: A case study on studying Chinese at Phetchaburi Rajabhat university) วารสารวิชาการ มนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. ISSN0859-869x(TCI2)  
  - กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ฐิตินันทน์ ผิวนิล, ธนัชพร นามวัฒน์, สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ. (2560). การปรับตัวทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการสื่อสารของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(2), 60-72 (TCI2-ISSN: 0859-5992).  
  - กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ธนัชพร นามวัฒน์, ฐิตินันท์ ผิวนิล. (2560). จากเพชรบุรีสู่หนึ่งปีในเมืองจีน : ปัญหาการใช้ชีวิต สุขภาพจิตและการปรับตัว ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ” (TNCP2017),857-866(Proceeding).  
  - กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, ฐิตินันทน์ ผิวนิล, ธนัชพร นามวัฒน์, สุนทรารัตน์ เขื่อนควบ. (2560). “ประสบการณ์ชีวิตและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาชาวจีนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16 กรกฎาคม 2560 (Proceeding)  
  - - ธนัชพร นามวัฒน์. (2560). “การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา การสอนการแปลภาษาจีนเป็นไทย สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง”.การประชุมวิชาการระดับชาติ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” หัวข้อ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชมพูพันธ์ทิพย์อาคารเรียนรวม 100 ปีอาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (Proceeding)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CCH 4101(TL 481)พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 1  
  CCH 2202 การสอนการแปลภาษาจีนเป็นไทย 1  
  CCH 4201 หลักสูตรภาษาจีนสำหรับครู  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)