อาจารย์ เยาวพรรณ ทิมทอง   
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - กศ.ม. (การปฐมวัยศึกษา).  
  - ค.บ. (การอนุบาลศึกษา).  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2538-2540 ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).  
  - พ.ศ.2543-2545 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช.  
  - พ.ศ.2543-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการฝึกสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - พ.ศ.2546-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).  
  - พ.ศ.2546-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - พ.ศ.2546-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EE223 การเล่น การเรียนระดับปฐมวัย  
  EE325 ธรรมชาติศึกษาระดับปฐมวัย  
  EE326 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  
  EE327 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย (สอนร่วม)  
  EE328 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (สอนร่วม)  
  EE343 การวิเคราะห์หนังสือสำหรับเด็ก  
  EE347 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย  
  EE413 หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (สอนร่วม)  
  EE414 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (สอนร่วม)  
  EE424 การสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ  
  EE431 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 1 (สอนร่วม)  
  EE432 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2 (สอนร่วม)  
  EE434 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (สอนร่วม)  
  TL406 การฝึกสอน   
  TL407 สัมมนาการสอน  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)