International Courses after 10th

ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารฐานนานาชาติ


(ค่าถ่วงน้ำหนัก = 1)


3,436 Diplomas Stock Photos | Free & Royalty-free Diplomas Images |  Depositphotos   ประจำปี 2563

 ประกาศนียบัตร 1. รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 2. รศ.ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 3. ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 4. ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 5. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 6. ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 7. ผศ.ดร.บุศรา นิยมเวช รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 8. อ.ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 9. อ.ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 10. อ.ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 11. อาจารย์ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 12. อาจารย์สมกมล รักวีรธรรม รายละเอียด
 ประกาศนียบัตร 13. อาจารย์ปริวรรต อิ่มสอาด รายละเอียด
CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)