ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติมา เก่งเขตรกิจ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2547 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - พ.ศ. 2544 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยม วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2546 ผู้เขียนหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ป.1-ป.6 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  
  - พ.ศ. 2547-2548 ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกโรงเรียน ETV รายการทัศนศิลป์ กระทรวงศึกษาธิการ /กรรมการด้านเนื้อหาการจัดทำคู่มือรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สาระทัศนศิลป์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  - พ.ศ. 2548-2549 ครูศิลปะและวาดภาพประกอบหนังสือ จัดทำสื่อเพื่อการศึกษาด้านศิลปะ  
  - พ.ศ. 2549-2552 ครูศิลปะ โรงเรียนเพลินพัฒนา/วิทยากรอบรมพัฒนาครู/คณะจัดกิจกรรมพิเศษ แสดงนิทานประกอบดนตรี  
  - พ.ศ. 2552-2553 ผู้ช่วยหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร  
  - พ.ศ. 2543 นักเรียนการแสดงรุ่น 1 โรงเรียนการแสดงบางกอกการละคอน ช่อง 3  
  - พ.ศ. 2547 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกาศรุ่น 8 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2549 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดศักยภาพสูงสุด และ English for young learners โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้ศิลปะบำบัดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสมองของเด็กด้วยนิทานและงานศิลปะ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2550 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของเด็กปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Music and Movement for Young Children (Orff Schulwerk) โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ : Doug Goodkin and Sofia Lopez-Ibor โรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย  
  - พ.ศ. 2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Do you know Art Therapy โดย Dr.Olaf Koob and Nicola Schneider อนุบาลบ้านรักและบริษัท รักลูก  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Music and Movement for Young Children (Orff Schulwerk) The Art of Play โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ : Sofia Lopez-Ibor โรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stress & Coping and The Integration of Movement in Education โดยอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ : Dr.Ofra Ayalon and Netta Amir โรงเรียนเพลินพัฒนา  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Music and Movement : Dalcroze Eurhythmics Level 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  - พ.ศ. 2552-2553 เข้าร่วมการอบรมและเป็นผู้ช่วยวิทยากรโครงการครูแกนนำปฐมวัย (Intensive) จัดโดย กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีรายการดังนี้  
  - โครงการสัมมนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย จัดโดย กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2553   
  - โครงการครูแกนนำปฐมวัยหลักสูตรนานาชาติ จัดโดย : กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 7 รุ่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสูตรที่ 1 The Integration of Movement in Education ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 วิทยากร Janet Green จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรที่ 2 EQ สมดุลยภาพทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-3 และ 6-7 กันยายน 2553 วิทยากร Dr. Netta Amir จากรัฐอิสราเอล หลักสูตร ที่ 3 ดนตรี Carl Orff ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 วิทยากร Sofia Lopez-Ibor จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรที่ 4 ดนตรี Dalcroze ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 วิทยากร Dr.Richard Brian Pope จากประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรที่ 5 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 วิทยากร Efrat Srebro จากรัฐอิสราเอล หลักสูตรที่ 6 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2553 วิทยากร Dr.Orna Douvdevany จากรัฐอิสราเอล หลักสูตรที่ 7 Art & Therapy ระหว่างวันที่ 10-13 และ 16 สิงหาคม 2553 วิทยากร Dr.Nira Shiman-Mizrahi &Gali Shiran-Reifer จากรัฐอิสราเอล  
  - โครงการการละครเพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-19 และ 22 พฤศจิกายน 2553 วิทยากร Colin Schumacher จากประเทศออสเตรเลีย  
     
ผลงานด้านวิชาการ :
   - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  
  - หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  
  - รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระทัศนศิลป์ ชุดทัศนศิลป์ ออกอากาศทางช่อง ETV กระทรวงศึกษาธิการ  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  AE 416 พุทธศิลป์ในประเทศไทย  
  AE 433 ประติมากรรมสร้างสรรค์  
  AE 463 ศิลปะพื้นบ้าน  
  AE 464 จิตรกรรมไทย  
  AE 465 ประติมากรรมไทย  
  AE 473 เซรามิกส์สร้างสรรค์  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)