หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
 
b0124 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
 
b0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
  bulleticon  หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รายละเอียด 
  bulleticon  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สกอ. รับรอง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 รายละเอียด
  bulleticon  หลักสูตร วิชาโทจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด 
  bulleticon  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา (ปรับชื่อวิชาเอกจากเดิม “จิตวิทยาการให้การปรึกษา”) รายละเอียด
   
หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก (ใบแทรกหน้า)
  bulleticon ใบแทรก (หน้า 212 ต่อจากจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2557 วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน รายละเอียด
   
b0124 สารสนเทศนักศึกษา 
    คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (file 1) (file 2)
    สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง  รายละเอียด
    ข้อกำหนดในการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหาร  รายละเอียด
  bulleticon  บริการ e-Service ปริญญาตรี รายละเอียด 
  bulleticon  บริการ e-Service บัณฑิตศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  การขอบาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก ในการลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
  bulleticon  การขอบาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก ในการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา รายละเอียด
  bulleticon  ระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด 
  bulleticon  แผนที่อาคารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  แผนที่อาคารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา รายละเอียด
  bulleticon  โครงการหอพักติดดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง : ปริญญาตรี รายละเอียด
  bulleticon  ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : ส่วนกลาง รายละเอียด
  bulleticon  ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี : ส่วนกลาง รายละเอียด
  bulleticon  หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ รายละเอียด
  bulleticon  บริการ e-Service ปริญญาตรี รายละเอียด 
  bulleticon  บริการ e-Service บัณฑิตศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  การขอบาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก ในการลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
  bulleticon  การขอบาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก ในการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา รายละเอียด
  bulleticon  ระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด
  bulleticon  แผนที่อาคารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  แผนที่อาคารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต บางนา รายละเอียด
  bulleticon  โครงการหอพักติดดาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง : ปริญญาตรี รายละเอียด
  bulleticon  ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : ส่วนกลาง รายละเอียด
  bulleticon  ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี : ส่วนกลาง รายละเอียด
  bulleticon  หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ รายละเอียด

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)