หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
 
b0124 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
 
b0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
  bulleticon  หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รายละเอียด 
  bulleticon  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สกอ. รับรอง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 รายละเอียด
  bulleticon  หลักสูตร วิชาโทจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด 
  bulleticon  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา (ปรับชื่อวิชาเอกจากเดิม “จิตวิทยาการให้การปรึกษา”) รายละเอียด
   
หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก (ใบแทรกหน้า)
  bulleticon ใบแทรก (หน้า 212 ต่อจากจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2557 วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน รายละเอียด
   

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)