apicha  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จิตวิทยา (คลินิก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     
ประสบการณ์ :
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2554-ปัจจุบัน)
- เลขานุการประจำวิชาเอกการประถมศึกษา (พ.ศ. 2554 - 2558)
- เลขานุการคณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (2554- 2556)
- เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ เรียนรู้ (พ.ศ.2554-2556)
- คณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู (2554- ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาหลักสูตรฯ (2554- ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2554- 2558)
- อาจารย์นิเทศก์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2554-ปัจจุบัน)
- กรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)/ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
- ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ภาควิชาฯ (2556-2558)
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ (2557-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการจัดทำแผน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง ภาควิชาฯ (2557-2558)
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2561)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (2561-ปัจจุบัน)
-คณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (2562-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ (2562)
- รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2562)
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ (2562)
- คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (2562)
- ผู้ช่วยตรวจประเมิน (Trainee) หลักสูตร International Course on Surveying and Evaluating Ethical Review Practices: FERCAP (2562)
 
     
ประสบการณ์การสอนและการบรรยายพิเศษ (2541-ปัจจุบัน) :   
  - ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ (Foreign Tongue Thai Level II) โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
- วิชาจิตวิทยาการศึกษา (FEM113) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- "Understanding of how to conduct a learner analysis which includes determination of prior knowledge” โครงการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2554-2557)
- วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (2541-ปัจจุบัน) การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน, การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์, การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก, ศิลปะความเป็นครู, ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ, ทัศนคติการเป็นอาจารย์ยุคใหม่, จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ, Instructional Design เพื่อสร้างองค์ความรู้, การออกแบบสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมีเดีย, Message Design ในยุคดิจิทัล, เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯลฯ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงแรงงาน สมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯลฯ)
 
     
การให้บริการวิชาการ :   
  - การให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ/งานวิจัย การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย การประเมินผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา หนังสือ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรม ฯลฯ (โรงเรียนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปอมท. ที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงนเลขาธิการคุรุสภา ฯลฯ)  
     
ผลงานทางวิชาการ :   
  - อภิชา แดงจำรูญ. (2563). ทักษะชีวิต. หนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อภิชา แดงจำรูญ. (2562). จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ. หนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อภิชา แดงจำรูญ. (2561). การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่). หนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อภิชา แดงจำรูญ. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก. วารสารวิจัยรามคำแหง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 21 (ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2561) 62-75.
- ศรันย์ นินทนาวงศา, กิตติศักดิ์ ลักษณา, กานต์รวี บุษยานนท์ และอภิชา แดงจำรูญ. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11, 2, 2736-2749.
- อภิชา แดงจำรูญ. ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (IMTEAC Model) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 12 (ฉบับที่ 12-13 พุทธศักราช 2560) 40-55.
- สุมาลี เชื้อชัย, อภิชา แดงจำรูญ, มาลินี บุณยรัตพันธ์ และกิตติศักดิ์ ลักษณา. การเปรียบเทียบการสอนแบบสืบสอบ (SE) กับการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 12 (1 สิงหาคม – ธันวาคม 2560) 241-247.
- Dangchamroon, A. (2016). Development of Knowledge Management Model for Acquiring an Inquisitive Mind of University Students. INTED 2016 Proceedings, 10th International Conference on International Technology, Education and Development, Valencia, (Spain). 7-9 March, 2016. ISBN: 978-84-608-5617-7, ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2016.0106 Publisher: IATED.
- Dangchamroon, A. (2015). Development of Knowledge Management Model Through Learning via Weblog of Ramkhamhaeng University Students. EDULEARN15 Proceedings, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, (Spain). 6-8 July, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1, ISSN: 2340-1117 Publisher: IATED.
- Dangchamroon A. (2013). The Teacher’s Feedback That Helps Develop the Learner," International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 3, 244-247
- อภิชา แดงจำรูญ. (2556). การส่งเสริมความฉลาดทางปัญญาและเติมเต็มความงดงามของจิตใจด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเว็บบล็อก. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 7-12.
- อภิชา แดงจำรูญ. (2542). Health Update: ชีวิตและสุขภาพ สมบัติล้ำค่าที่ควรได้รับการคุ้มครอง. Image Beauty & Health, 3 (WinterIssue), 80.
 
     
สัมภาษณ์ :   
  - รายการวิทยุเกี่ยวกับหนังสือ "ทักษะชีวิต" จาก FM92 วิทยุการศึกษา (8:10:48 - 8:33:30) วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 www.moeradiothai.net/web/ondemand/index  
     
ติดต่อผู้สอน :  
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
ทบทวนความรู้ในยูทูป : IMTEAC Model (IMTEAC มาจาก I’M a TEACher.)
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :   
  ปริญญาตรี :   
  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนในระดับประถมศึกษา
2. กิจกรรมศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา
3. สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
4. การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
5. การสอนทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียน
6. ความฉลาดรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิตฯ (ผู้สอนร่วม)
7. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (ผู้สอนร่วม)
8. พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2 (ผู้สอนร่วม)
9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)
10. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)
11. สัมมนาการสอน 2 (แยกวิชาเอก)
 
     
  ปริญญาโท :  
  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ (ผู้สอนร่วม)
2. การพัฒนาเอกสารหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ (ผู้สอนร่วม)
 

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)