b0124 ประชาสัมพันธ์ 
   ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
 
   ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ และติดต่อสื่อสารอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด  
   ขั้นตอนการแจ้งจบครบหลักสูตรการศึกษา และใบแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด   
     
b0124 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์  
    หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด   
     
b0124 รายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์   
   ดูทั้งหมด...  
     
b0124 เอกสาร Download 
   คู่มือการนิเทศการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด  
   ใบคำร้องคณะศึกษาศาสตร์ (ใบคำร้องทั่วไป) : สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด  
   รูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับตำรา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด   
   ใบแจ้งจบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ [Download]    
   แบบกรอกสถานฝึกสอน [Download]  
     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)