aj103  
   รองศาสตราจารย์ ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
ติดต่อ :
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Facebook : www.facebook.com/khanchai2545  
  โทรศัพท์ : 02-310-8321, 02-310-8338  
     
การศึกษา :
  - ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย - เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
ประสบการณ์ : 
  - หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปริญญาตรี นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี  
  - พ.ศ. 2555 ประธานคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ. 2553 – 2554 ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ. 2545 – 2546 อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2540 – 2546 อาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม  
     
วิทยากร :
  พฤศจิกายน 2560 :  
  - วิทยากรเสวนาพิเศษ โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0" จัดโดยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษา.  
  - กรรมการคัดเลือกข้อสอบวิชาภาษาไทยในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14. ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ.  
  - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การศึกษายุค 4.0" แก่ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จ.สมุทรสาคร.  
  ตุลาคม 2560 : วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ "กิจกรรมสอนอ่าน...วางรากฐานสู่การปฏิบัติ" และ "พัฒนาทักษะการเขียน...เสริมการเรียนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์" แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.  
  กันยายน 2560 : วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรื่อง "Generation fight" แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสถาปัตยากรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
  สิงหาคม 2560 : วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน" แก่คณะครู โรงเรียนวัดชลอ จ.นนทบุรี.  
  กรกฎาคม 2560 : วิทยากรในการสัมมนาวิชาชีพครู หัวข้อ "How to รับมือนักเรียน เจน Z" แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
  พฤษภาคม 2560 :  
  - วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิควิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 " แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ. ราชบุรี.  
  - วิทยากรในการอบรม เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด" แก่ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ.  
  เมษายน 2560 :   
  - วิทยากรในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์สุดมันฮา การสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคสื่อสร้างสรรค์" แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย.  
  - วิทยากรบรรยาย เรื่อง "แนวปฏิบัติการเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ.  
  เมษายน 2560 :   
  - วิทยากรในการอบรม หัวข้อ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออกเขียนได้และการตีความ" แก่ครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์.  
  - วิทยากรในการอบรม หัวข้อ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน" แก่ครูโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร จ.ชลบุรี.  
  ตุลาคม 2559 : วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ “การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Interaction) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา” และ “การออกแบบกิจกรรมชั้นประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.  
  สิงหาคม 2559 : วิทยากร โครงการอบรม "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา.  
  กรกฎาคม 2559 : วิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง "การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่" แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา.  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  วิจัย :  
  - การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแต่งร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมผะหมีและกลุ่มที่สอนแบบปกติ. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.  
     
  บทความ :   
  - การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ : ความสำเร็จของการศึกษาภายใต้ชายคาของความหลากหลาย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 8 ฉับับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561.  
  - ปริศนาผะหมีกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560).   
  - การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถใน การแต่งร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมผะหมีและกลุ่มที่สอนแบบปกติ. วารสารวิจัยรามคำแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 113 – 121, 255"  
  - เคล็ดลับคำโคลง" ในคอลัมน์ภาษาไทยยิ้มได้ นิตยสาร Teen Life ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม 2546.  
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - CTH 2101 วาทการสำหรับครู ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - CTH 2103 การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - CTH 3109 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - CU 630 ภาษาและความเป็นครู ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้เขียนร่วม).  
     
  รายการโทรทัศน์ :  
  - รายการเมล็ดพันธุ์ครู ตอน ใช้ "กิจกรรม" นำการสอนภาษาไทย ทางโทรทัศน์ครู ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1657 วันที่ 2 กรกฎาคม 2554.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  CTH 2101 (TL 213) วาทการสำหรับครู  
  CTH 2103 (TL 216) การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน  
  CTH 3109 (TL 316) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
  CTH 4112 (TL 412) พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2  
  CTL 5001 (TL 501) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (ผู้สอนร่วม)  
  CTL 5002 (TL 502) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (ผู้สอนร่วม)  
  CTL 5056/5006 (TL 506) สัมมนาการสอน 1 (ผู้สอนร่วม)  
  CTL 5057/5007 (TL 507) สัมมนาการสอน 2 (ผู้สอนร่วม)  
     
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต :  
  GTP 6601 เทคนิคการสอน (ผู้สอนร่วม)  
  GTP 6606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (ผู้สอนร่วม)  
  GTP 6607 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ผู้สอนร่วม)  
  GTP 6608 ความเป็นครู (ผู้สอนร่วม)  
  GTP 7601 ภาษาและความเป็นครู (ผู้สอนร่วม)  
     
  ปริญญาโท :  
  EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา (ผู้สอนร่วม)  
  TT 634/TT 734 ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทย (ผู้สอนร่วม)  
  TT 674/TT 774 การศึกษาอิสระ (ผู้สอนร่วม)  
  TTH 6212 ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอน  
  TTH 6215 การสร้างหนังสือเรียน บทเรียน และแบบฝึกหัดภาษาไทย  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)