ระบบนโยบายและแผน 
  bulleticon กองแผนงาน รายละเอียด 
   
แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี
  bulleticon พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 รายละเอียด
  bulleticon พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 รายละเอียด
  bulleticon พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 รายละเอียด
   
แผนปฎิบัติราชการ 3 ปี
  bulleticon พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 รายละเอียด
   
แผนปฎิบัติราชการประจำปี
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
   
เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ประจำปี
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2564 (รอบ 7 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 7 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
   
ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ประจำปี
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2566 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
   
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
  bulleticon แผนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
   
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปี
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
   
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2563 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
   
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
   
รายงานประจำปี
  bulleticon รายงานประจำปี 2566 [File-01] [File-02]
  bulleticon รายงานประจำปี 2565 รายละเอียด
  bulleticon รายงานประจำปี 2564 รายละเอียด
  bulleticon รายงานประจำปี 2563 รายละเอียด
  bulleticon รายงานประจำปี 2562 รายละเอียด
  bulleticon รายงานประจำปี 2561 รายละเอียด
   

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)