ระบบนโยบายและแผน 
  bulleticon กองแผนงาน รายละเอียด 
   
แผนปฎิบัติราชการ 5 ปี
  bulleticon แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) รายละเอียด
   
แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) รายละเอียด
   
แผนปฎิบัติราชการประจำปี
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด
  bulleticon แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. 2555 รายละเอียด
   
เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ประจำปี
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด
  bulleticon เอกสารรายงานผลตาม KPI Template ปี พ.ศ. 2555 รายละเอียด
   
ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ประจำปี
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด
  bulleticon ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน KPI ปี พ.ศ. 2555 รายละเอียด
   
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
  bulleticon แผนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียด
   
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปี
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
   
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด 
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด 
  bulleticon คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555 รายละเอียด   
   
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด
  bulleticon รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555 รายละเอียด
   
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการตาม KPI Template
  bulleticon รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (9 เดือน) รายละเอียด
   
รายงานประจำปี
  bulleticon รายงานประจำปี 2561 รายละเอียด
  bulleticon รายงานประจำปี 2559 [File_1] [File_2
  bulleticon รายงานประจำปี 2558 [File_1] [File_2]  
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)