ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์     
  รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน  
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
     
 
ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร ผศ.พงศ์ธร แสงวิภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
     
อ.ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ อ.ดร.ณธษา พันธ์บัว ผศ.ดร.เกษม ชูรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
   
ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  
 รองคณบดี และผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    
 
 
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)