คณะผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มีดังต่อไปนี้   
ลำดับ   รายนาม ตำแหน่ง
1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี  คณบดี 
 2.    อาจารย์ ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.   อาจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.   อาจารย์ ดร.นาที เกิดอรุณ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
5.   อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
6.   อาจารย์ อุดมเกียรติ ศรีชนะ รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกองทุน
7.   อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
8.   อาจารย์ นรินทร์  วงค์คำจันทร์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
9.   รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)