คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์


 

ผศ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ รศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร ผศ.ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
     
 
อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน รศ.ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ อาจารย์ ดร.นาที  เกิดอรุณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
     
   
ผศ.กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน  
รองคณบดีและ ผอ.รร.สธ.มร. ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา  
     
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)