ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์     
  รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน  
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
     
 
รศ.พงศ์ธร แสงวิภาค ผศ.ดร.สุภาวดี ลาภเจริญ ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
     
อ.ภาณิชาพัชย์ ชินภาสนันท์ อ.ดร.ณธษา พันธ์บัว ผศ.ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
   
ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  
 รองคณบดี และผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    
 
 
   

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)