งานสารบรรณ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
       

1 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้า 2 3 4
     ขอแสงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิรดา ภาสะวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองศาสตราจารย์ รายละเอียด
     ขอแสงความยินดีกับอาจารย์นพพร ไวคกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียด
     16 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 23 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
- The 5 lnternational Conference on Education 2019 (ICEDU2019)
รายละเอียด หน่้า1,2 
    23 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี 
รายละเอียด หน้า2 3 
    29 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียด หน้า2 3
    11 ธันวาคม 2561 ขั้นตอนการแจ้งจบครบหลักสูตรการศึกษา #งานบริการการศึกษา
รายละเอียด
    14 ธันวาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด หน้า2
    17 ธันวาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
     ขอแสงความยินดีกับอาจารย์ศึกฤทธิ์ ศิลาลาย ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียด

    25 ธันวาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด หน้า2
    27 ธันวาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงาน 2019 รายละเอียด
    04 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
    07 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด หน้า2
    08 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่5
รายละเอียด
    09 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสมัพันธ์ สารสำนักหอสมุดกลาง รายละเอียด หน้า2 3 4 
     18 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด หน้า2
 
   28 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4)
 
   29 ธันวาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ
ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 
   06 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 หน้า2 3 4
 
   07 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า1 2 3
 
    13 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้า1
 
    14 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้า1 2
     22 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคดนโลยีห้องสมุด
สำนักหอสมุดกลาง  
     23 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม การทำงานเชิงวิเคราะห์
และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

     22 มีนาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
 
    29 มีนาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน "สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
วันสงการณ์ ประจำปี 2562 รายละเอียด
 
    29 มีนาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ศิลปวัฒนธรรมรำวงมาตรฐาน
ประจำปี 2562 รายละเอียด
     01 เมษายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ รายละเอียด
 
    17 เมษายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ราม สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
รายละเอียด 2 
     22 เมษายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท
ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา รายละเอียด
 
     24 พฤษภาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562
รายละเอียด 2
 
     29 พฤษภาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รายละเอียด 2
 
     10 มิถุนายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 
     11 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด
 
     12 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล Brain-Based Learning
รายละเอียด
      13 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ S&P รับสมัครพนักงานทำขนมไทย ด่วน
รายละเอียด
      01 กรกฎาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ สารสำนักหอสมุดกลาง RU รายละเอียด 2 3 

 
     
 หนังสือเวียน
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)