อาจารย์ วุฒิภา  สว่างสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
     
การศึกษา :
  - ค.ม. สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ศป.บ. สาขาทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2555 - 2558ตำแหน่งครู โรงเรียนรุ่งอรุณ  
  - พ.ศ.2552- 2553นักออกแบบลวดลายผ้าสำหรับเครื่องแต่งกาย บริษัท Ferdago.ltd จำกัด  
  - พ.ศ.2552ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “Art Thesis Exhibition” ณ ชั้น 1 ตึกจามจุรีแสควร์  
  - พ.ศ.2551ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “The Borderless Exhibition” ณ Gallery of Fenix Tower  
  - พ.ศ.2550ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “The Beginning ll Exhibition” ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
     
  งานวิจัย :  
  - การศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (A STUDY OF ART ACTIVITY ORGANIZATION IN PARALLEL CLASSROOMS FOR AUTISTIC CHILDREN IN GRADES ONE TO THREE)  
     
  บทความ :  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CAE 2204 ทฤษฎีสี  
  CAE 3210 ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนศิลป์  
  CAE 4210 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปศึกษา  
  CAE 3213 ประติมากรรม  
  CAE 4129 การวิจัยทางศิลปะและศิลปศึกษา  
  CAE 3226 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย  
  CAE 4120 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษา 1 (สอนร่วม)  
  CAE 4218 นิทรรศการศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยา (สอนร่วม)   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)