รายนามหัวหน้าภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ 
ลำดับ  รายนามหัวหน้าภาควิชา  ประจำภาควิชา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
2. อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  อิงอาจ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน ภาควิชาพลานามัย 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง ภาควิชาจิตวิทยา 
7. รองศาสตราจารย์พิชญา ช่างจัตุรัส ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)