รายนามหัวหน้าภาควิชาคณะศึกษาศาสตร์ 
ลำดับ  รายนามหัวหน้าภาควิชา  ประจำภาควิชา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
2. อาจารย์ยาซา  มะหะมาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  อิงอาจ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5. อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน ภาควิชาพลานามัย 
6. อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี ภาควิชาจิตวิทยา 
7. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
9. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองตำลึง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)