ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
  - บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  - ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     
ประสบการณ์ :
  การสอน :   
  - พ.ศ.2539-2543 อาจารย์หมวดการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - พ.ศ.2544 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
  - พ.ศ.2545-ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  การบริหาร :  
  - พ.ศ.2553-2556 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
  - พ.ศ.2556 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
  - พ.ศ.2560-2562 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำราและหนังสือ :  
  - สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ. (2559). CBE4105 พฤติกรรมการสอนธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - สุรวีย์ เพียรเพชรเลิศ. (2560). แนวคิดและแนวทาง: การประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
     
  บทความ :  
  - สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ. (2550). แนวความคิด The Zone of Proximal Development กับการจัดการเรียนการสอน. วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)  
  - สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ. (2559). แนวโน้มธุรกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  
     
  วิจัย :   
  - สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ. (2560). การศึกษาพัฒนาการหลักสูตรประเภทวิชาธุรกิจ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา. ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CEB2102 พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ  
  CEB3103 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา  
  CEB3104 หลักการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา  
  CEB4105 พฤติกรรมการสอนธุรกิจทั่วไป  
  ปริญญาโท :   
  CLM6605 การประเมินหลักสูตร  
  CLM7603 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)