อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2558 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)    
  - พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาเพศศาสตร์)   
  - พ.ศ. 2546 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา)  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2555-2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - พ.ศ. 2551-2560 นักวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพศศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมองค์การอนามัยโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - พ.ศ. 2551 นักวิจัย มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา   
  - พ.ศ. 2548-2551 เจ้าหน้าที่วิจัย การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
     
วิทยากร : 
  - พ.ศ. 2551-2559 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และสภาการศึกษาคาทอลิก    
  - พ.ศ. 2557 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)   
  - พ.ศ. 2553-2557 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา อัครสังฆมณฑลจันทบุรี  
  - พ.ศ. 2549-2548 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน   
  - พ.ศ. 2548-2550 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา วิชาเลือกชีวิตและครอบครัว คณะพยาบาลศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - พ.ศ. 2548-2550 วิทยากรเพศศาสตรศึกษา วิชาเลือก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2548-2550 ผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรปริญญาโท สหสาขาเพศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
  - จิตราภรณ์  บุญถนอม และคณะ. (2558). การศึกษาเชิงคุณภาพปฐมบทการพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันเรื่องเพศ. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับที่ 1 ปีที่ 21   
     
  วิจัย :  
  - 2016-2015 Research and Physical Activity for Thai people Project, Supported by Thai Health Promotion Foundation    
  - 2013-2014 Research and Health Communication for Thai people Project. Supported by Thai Health Promotion Foundation  
  - 2012-2013 Nice Homes and Communities Project. Supported by Thai Health Promotion Foundation  
  - 2011-2012 The Child Sexual Abuse Prevention Project. Supported by Thai Health Promotion Foundation  
  - 2009-2010 The Reproductive Health in Lao PDR Teens Project. Supported by Organon  
  - 2006-2009 Thai Teens: Building Safer Sex Behavior Project. Supported by Reverse Brain Drain, National Science and Technology Development Agency  
  - 2006-2009 The Reproductive Health in Thai Teens Project. Supported by Organon   
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :   
     
  การนำเสนอผลงาน :  
  - พ.ศ. 2559 Chitraporn Boonthanom.The Effectiveness of a Physical Activity with Mindful Exercise (PAME) program in Thai Pre-adolescents at Chumphon Province, Thailand. The 6th International Congress on Physical Activity and Public Health (ISPAH2016). 16-19 November 2016  
  - พ.ศ. 2559 Chitraporn Boonthanom. AKASA Module in Sexuality Education Training Program for Teachers of Catholic Schools in Thailand International Conference on Information and Social Science 2016. 24 – 26 June 2016 ประเทศญี่ปุ่น  
  - พ.ศ. 2558 จิตราภรณ์ บุญถนอมและคณะ (2015). การศึกษาผลของการมีกิจกรรมทางกายด้วยการฝึกปฏิบัติโยคะ : การทบทวนวรรณกรรม. การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 (NCPA 2015). 17-18 พฤศจิกายน 2558  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
     
  ปริญญาโท :  
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)