nopporni  
  รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร  แหยมแสง   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา : 
  - กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ.  
  - วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
  - ศษ.บ. (คณิตศาสตร์). มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
     
ประสบการณ์ : 
  - พ.ศ. 2518-2519 อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนแสงศึกษา  
  - พ.ศ. 2524-2525 หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบประเมินผล  
  - ก.ค. 2543 รักษาการหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
  - ต.ค. 2543 รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
 

- เม.ย. 2544-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 
 

- ต.ค. 2544 รักษาการหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

 
 

- ก.พ. 2545 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

 
  - เป็นคณะกรรมการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม   
  - เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับ สสวท  
  - เป็นกรรมการสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - นพพร แหยมแสง. (2546). TL361. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
 

- นพพร แหยมแสง. (2547). CU362 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา2. (ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง)กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 
 

- นพพร แหยมแสง. (2553). ME 616 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 
  -นพพร แหยมแสง. (2554). ME 504 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู .พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2554). CU362 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2555). ME 613 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสสำหรับครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2554). ME 612 พีชคณิตสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2555). TL461 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2555). MED 6106 (ME 616) คณิตศาสตร์ ประยุกต์สำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2555). CMA 3202 (CU362) คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2. พิมพ์ครั้งที่1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - นพพร แหยมแสง. (2540). หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค ๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ . กรุงเทพฯ : บริษัทต้นไทรการพิมพ์.  
  - นพพร แหยมแสง. (2546). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.  
  - นพพร แหยมแสง. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.  
  - นพพร แหยมแสง. (2548). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.  
     
  งานวิจัย :  
 

- นพพร แหยมแสง. (2523). ระบบเมตริกซ์แบบสังเคราะห์และการวิเคราะห์โอเปอเรชันของเมตริกซ์ การวิจัยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .

 
 

- นพพร แหยมแสง. (2526). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของนักเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ทุนวิจัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 
  - นพพร แหยมแสง. (2531) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอน 3 วิธี : วิธีสอนแบบปกติ วิธีสอน แบบการเรียนรอบรู้ และวิธีสอนแบบ PSI (ทุนวิจัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - นพพร แหยมแสง. (2544). การพัฒนาสำนึกเกี่ยวกับจำนวนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
     
  บทความ :  
  - นพพร แหยมแสง. การใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการคูณทวินาม และแสดงการแยกตัวประกอบ.วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริมา 52 ฉบับที่ 587-589 สิงหาคม-ตุลาคม 2550.  
  - นพพร แหยมแสง และ สุรัช อินทสังข์. รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ.วารสารคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริมา 53 ฉบับที่ 602-604 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551.  
  - นพพร แหยมแสง และ สุรัช อินทสังข์. พีชคณิต: สาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษา. วารสารคณิตศาสตร์ มาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริมา 57 ฉบับที่ 650-652 ธันวาคม 2555-มกราคม 2556.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  CMA 3101 นวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร์  
  CMA 3202 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2  
  CMA 3203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิชาพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษา  
  CMA 4101 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1  
  CMA 4105 การสอนคณิตศาสตร์หัวข้อพิเศษสำหรับครู  
  CTL 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
  CTL 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
  ปริญญาโท :   
  MED 6102 พีชคณิตสำหรับครู   
  MED 6103 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสสำหรับครู  
  MED 6104 วิยุตคณิตสำหรับครู  
  MED 6106 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)