สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์   
 
  EDU017  
  นายภาคภูมิ  ปั้นศรี  
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  
     
EDU018  
นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ นางศิรินทร์  กิจพยัคฆ์  นายสมบัติ  คงสมบูรณ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา ตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ
     
EDU018 EDU019 EDU014
นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ นายสมชาย  กองเป็ง นางสาวกรนิภา  หลีกุล
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
การศึกษา หัวหน้างานนโยบายและแผน  
บุคลากรในหน่วยงาน     
     
 
  นางสาวนุชรี  เทพจั้ง นางสาววัชราภรณ์  พรหมรักษ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา 
และธุรการ สธ.มร. สธ.มร.  สธ.มร. 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)