สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์   
 
  EDU017  
  นายภาคภูมิ  ปั้นศรี  
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  
     
EDU020   EDU017
นางสุจรรยา  มงคลรัตนาภรณ์  นางศิรินทร์  กิจพยัคฆ์  นายภาคภูมิ  ปั้นศรี 
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน
บุคลากรในหน่วยงาน    หัวหน้างานคลังและพัสดุ
     
EDU018 EDU019 EDU014
นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ นายสมชาย  กองเป็ง นางสาวกรนิภา  หลีกุล
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
การศึกษา หัวหน้างานนโยบายและแผน  
บุคลากรในหน่วยงาน     
     
นางสุปราณี  วันเพ็ญ นางสาวนุชรี  เทพจั้ง นางสาววัชราภรณ์  พรหมรักษ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา 
และธุรการ สธ.มร. สธ.มร.  สธ.มร. 
 
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
 
  EDU018  
  นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ  
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)