สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
 
   
  นางสาวนิภา  ศรีศุภโชคชัย
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
บุคลากรในหน่วยงาน
 
     
   
นางลภัสรดา  ดีนิคม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
บุคลากรในหน่วยงาน
นางทิพย์วรรณ กล่อมพฤกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน
นางสาวนิภา  ศรีศุภโชคชัย
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
บุคลากรในหน่วยงาน
     
   
นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ
รก.หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
บุคลากรในหน่วยงาน 
นางสาวภิญญา คงทรัพย์
รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน
บุคลากรในหน่วยงาน
นางสาวรัชดาภรณ์  โลเกศเสถียร
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน 
     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)