สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
 
   
  นายภาคภูมิ  ปั้นศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
บุคลากรในหน่วยงาน
 
     
   
นางลภัสรดา  ดีนิคม
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
บุคลากรในหน่วยงาน
นางศิรินทร์  กิจพยัคฆ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน
นางสาวนิภา  ศรีศุภโชคชัย
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
บุคลากรในหน่วยงาน
     
นางสาวก้อนทอง  แสนเสนาะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
บุคลากรในหน่วยงาน 
นายสมชาย  กองเป็ง
หัวหน้างานนโยบายและแผน
บุคลากรในหน่วยงาน
นางสาวณัธฐาฏิตา  หลีกุล
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)