• ขอต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

    สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คืออะไร
    สาขาวิชานี้เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาโท) และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาเอก) อ่านต่อ

  • คำกล่าวต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

    ขอแสดงความยินดีและต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ่านต่อ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง