สถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
คณบดี อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8310
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8348
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8348
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8311
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8311
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8311
สำนักงานคณบดี อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8312
เลขานุการคณะ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8341
งานบริการการศึกษา อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 02-310-8315
งานนโยบายและแผน อาคารนครชุม 02-310-8339
งานคลังและพัสดุ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8336
งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคารนครชุม 02-310-8348
หน่วยสารบรรณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8314
หน่วยการเจ้าหน้าที่ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8316
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคารนครชุม 02-310-8333
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 02-310-8335
ห้องสมุด อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8345
ห้องพิมพ์ข้อสอบ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 02-310-8350
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารนครชุม 02-310-8334
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 02-310-8321
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 4 02-310-8320
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 1 02-310-8337
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารศรีชุม ชั้น 2 02-310-8331
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 02-310-8319
ภาควิชาภูมิศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 02-310-8322-24
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 02-310-8325
ภาควิชาจิตวิทยา อาคารนครชุม ชั้น 4 02-310-8317
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 4 02-310-8326
ภาควิชาพลานามัย อาคารศรีชุม ชั้น 3 02-310-8342
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)