wanida  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
 

- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร). พ.ศ. 2546

 
 

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอนเคมี). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2536

 
 

- การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. (สาขาการสอนเคมี). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน). พ.ศ. 2533

 
     
ประสบการณ์ :
 

- อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- เลขานุการการจัดการความรู้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
  - กรรมการวิชาการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - กรรมการสวัสดิการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - กรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท วิชาการศึกษาอิสระ  
 

- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน เลขานุการ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

 
  - พ.ศ.2538-2546 อาจารย์สาขาเคมี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี.   
  - พ.ศ.2533-2538 อาจารย์สาขาเคมี หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ.  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - CU472 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2  
  - TL473 พฤติกรรมการสอนเคมี  
  - CU473 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี  
  - SE742 (642) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนวิทยาศาสตร์  
  - SE743 (643) การนิเทศและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
     
  งานวิจัย :  
 

- การพัฒนาการสอนของนักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549)

 
 

- นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร (2551)

 
 

- ปัญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (2553)

 
  - การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์  
     
  บทความ :  
 

- การพัฒนาการสอนของนักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูในโรงเรียนมัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 
 

- นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาสาสตร์กับครูวิทยาศาสตร์

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CSC 4211 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี  
  CSC 4111 พฤติกรรมการสอนเคมี  
  CSC 3253 เคมีในสถานศึกษา  
  CSC 3210 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
  CTL 5001 ประสบการณ์วิชาชีพ 1  
  ปริญญาโท :  
  TSC 6002 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู 1  
  TSC 6343 การนิเทศและแก้ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์  
  TSC 7095 การศึกษาเฉพาะเรื่อง  
  TSC 7096 การศึกษาอิสระ  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)