sanga  
  อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน-การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์ :
  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ ประเภทการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอร์ต จังหวัดปทุมธานี
- บรรณาธิการร่วม หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5: กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้ว” ของสถาบันภาษาไทย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2560-ปัจจุบัน)
-เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2558-2559)
-คณะกรรมการสวัสดิการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2556-2559)
-คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2556-ปัจจุบัน)
-คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2556-ปัจจุบัน)
-คณะกรรมการสารสนเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2556-2558)
-คณะกรรมการการจัดการความรู้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (2556-2558)
-อาจารย์บรรยาย “O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
- วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “สมองกับการคิดทางภาษา” ในโครงการ “วันศุกร์หรรษาพาสร้างสรรค์” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- อาจารย์บรรยาย “NT วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย สาขาบริหารการศึกษา
- อาจารย์นิเทศก์ คณะครูโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์นิเทศก์ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกการประถมศึกษา และวิชาเอกภาษาไทย
- อาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - สง่า วงค์ไชย. (2558). เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา CTH 3108 ภูมิปัญญาทางภาษากับ การสอน. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (อัดสำเนา)  
     
  วิจัย :  
  - นพคุณ คุณาชีวะ, เด่นดาว ชลวิทย์ และสง่า วงค์ไชย. (2559). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555). เงินทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-รามคำแหง.
- สง่า วงค์ไชย และคณะ. (2560). การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในการสอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกภาษาไทย. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 
     
  บทความ :  
  - นพคุณ คุณาชีวะ, เด่นดาว ชลวิทย์ และสง่า วงค์ไชย. (2559). “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-รามคำแหง 6 (พิเศษ), (มกราคม-มิถุนายน, 2559): น. 525-540.
- สง่า วงค์ไชย และคณะ. (2560). “การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในการสอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกภาษาไทย” ใน Proceedings การประชุมวิชาการและนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ” ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560: น. 422-434.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CTH 2102 หลักภาษาไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา
CTH 3108 ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน
CTH 3112 หลักสูตรภาษาไทยในสถานศึกษา (ผู้สอนร่วม)
CTH 4114 การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย (ผู้สอนร่วม)
CTL 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (ผู้สอนร่วม)
CTL 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ผู้สอนร่วม)
CTL 5056 สัมมนาการสอน 1 (ผู้สอนร่วม)
CTL 5057 สัมมนาการสอน 2 (ผู้สอนร่วม)
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)