การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
        การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ในผลผลิตทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต มาตรฐานของการศึกษาระบบการทำงานขององค์กร และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
        การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการทำงานด้านต่างๆ ของคณะตาม 9 องค์ประกอบ เพื่อการเตรียมพร้อม ในการรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพการดำเนินงานของคณะ สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของคณะฯ เงื่อนไขของความสำเร็จ ส่งเสริมให้คณะมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานของการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

  bulleticon แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2559) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ รายละเอียด  
  bulleticon  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 2554) รายละเอียด
  bulleticon  บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved Nationl/International Journals) รายละเอียด
   
b0124 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  bulleticon ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด 
  bulleticon ปีการศึกษา 2554 แฟ้ม 1 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2554 แฟ้ม 2 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2553 แฟ้ม 1 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2553 แฟ้ม 2 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2551 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2550 รายละเอียด
   
b0124 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
   
b0124 ผลการดำเนินงาน 
  bulleticon การรับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) รายละเอียด 
  bulleticon การรับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) รายละเอียด 
  bulleticon สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รายละเอียด 
   
b0124 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์
  bulleticon  ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2552 รายละเอียด
  bulleticon  ปีการศึกษา 2551 รายละเอียด
   
b0124 ฝ่ายประเมินผลการศึกษา 
  bulleticon  ขั้นตอนการขอรับบริการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบขอรับบริการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบการออกแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
  bulleticon  แบบการเขียนโครงการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
   
b0124 รายงานผลการประเมินโครงการ
  ปีการศึกษา 2556
  bulleticon  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
   
  ปีการศึกษา 2552
  bulleticon  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ วันพ่อแห่งชาติ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ วันคหกรรมศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ ศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใยวันครู รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการอบรม การทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ 3D การเรียนรู้ยาเสพติดชีวิตปลอดภัย รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ กิจกรรมการสร้างประชาธิปไตย คุณธรรม และ จริยธรรม รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ สืบสานประเพณีไทย "ทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา" รายละเอียด
  bulleticon  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ/คณะฯ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ โบว์ลิ่งการกุศล สานสัมพันธ์ศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  การประเมินวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์" รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ วันแม่แห่งชาติ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ แสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปฏิบัติมามาถึงอายุครบ 60 ปี และ ผู้เกษียณอายุราชการก่อนอายุ 60 ปี รายละเอียด
  bulleticon  การประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  การประเมินการใช้อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุการศึกษา : อาคารเรียนรวมที่คณะศึกษาศาสตร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ กีฬาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  โครงการ ศึกษาดูงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียด

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)