การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
        การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ในผลผลิตทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต มาตรฐานของการศึกษาระบบการทำงานขององค์กร และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
        การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการทำงานด้านต่างๆ ของคณะตาม 9 องค์ประกอบ เพื่อการเตรียมพร้อม ในการรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพการดำเนินงานของคณะ สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของคณะฯ เงื่อนไขของความสำเร็จ ส่งเสริมให้คณะมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานของการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
   
b0124 ตัวอย่างแบบสอบถาม ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 Download
 bulleticon แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ download
 bulleticon เอกสารตัวบ่งชี้เพิ่มเติม  ระดับหลักสูตร   คณะสถาบัน
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  
b0124 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
  bulleticon สำรวจ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 รายละเอียด
  bulleticon สำรวจ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 รายละเอียด
  bulleticon สำรวจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 รายละเอียด
 
b0124 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง 
  bulleticon วันที่สำรวจ 30 เมษายน 2566 รายละเอียด
   
   
b0124 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  bulleticon ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด 
  bulleticon ปีการศึกษา 2554 แฟ้ม 1 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2554 แฟ้ม 2 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2553 แฟ้ม 1 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2553 แฟ้ม 2 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2551 รายละเอียด
  bulleticon ปีการศึกษา 2550 รายละเอียด
   
b0124 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ดูทั้งหมด...
  bulleticon รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 
b0124 ฝ่ายประเมินผลการศึกษา 
  bulleticon  ขั้นตอนการขอรับบริการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบขอรับบริการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบการออกแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
  bulleticon  แบบการเขียนโครงการ รายละเอียด
  bulleticon  แบบการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
   

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)