อาจารย์ เสรี  คำอั่น  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2560-2561 อาจารย์สอนบรรยายและสรุป โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร
- พ.ศ.2559-2560 อาจารย์สอนบรรยายและสรุป โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
- พ.ศ.2560-2561 อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2554-2561 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2553-2554 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตวันธรรมาวาส
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - สุวนันต์ หลัดจัน เสรี คำอั่น อรุณรัตน์ ทวีกุล และ น้ำเพชร นาสารีย์. (2560). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12.  
     
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  CMA 2205 พีชคณิตในระดับมัธยมศึกษา
CMA 3202 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2
CMA 3105 เทคโนโลยีและการสืบค้นทางคณิตศาสตร์สำหรับครู
 
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)