ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  bulleticon  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศบุคลากร (ตรวจสอบข้อมูลบุคคล) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบรายงานจำนวน นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
  bulleticon  ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี รายละเอียด
  bulleticon  ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาปริญญาโท รายละเอียด
  bulleticon  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
  bulleticon  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ม.ร. รายละเอียด
  bulleticon  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (MIS - งบประมาณ/บุคลากร/นักศึกษา/หลักสูตร) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศบุคลากร (ส่วนกลาง) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศบุคลากร (ส่วนคณะ) รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศเพื่อการจองห้องประชุม รายละเอียด
  bulleticon  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ รายละเอียด
  bulleticon  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียด  
  bulleticon  การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังคุรุสภา (KPS)
          - ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 รายละเอียด
          - ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 รายละเอียด
   
ประกาศ  
  bulleticon  ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552 รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนการวิจย (งบรายได้) รายละเอียด
  bulleticon  แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียด
   
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2554 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2553 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2552 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2551 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2550 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2549 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2548 รายละเอียด
  bulleticon  ปีงบประมาณ 2547 รายละเอียด
   
ตัวอย่าง ฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ
  * ฐานข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รายละเอียด
  bulleticon  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         - SciSearch รายละเอียด 
         - MEDLINE รายละเอียด 
         - BIOSIS รายละเอียด 
         - CA Search รายละเอียด
         - EiCOMPENDEX รายละเอียด
         - INSPEC รายละเอียด
  bulleticon  สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
         - Social SciSearch รายละเอียด
         - ERIC รายละเอียด
         - PsycINFO รายละเอียด
         - Sociological Abstracts รายละเอียด
         - Arts & Humanities Search รายละเอียด
         - Linguistics and Language Behavior Abstracts รายละเอียด
  bulleticon  ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่น ๆ 
         - ISI รายละเอียด 
         - MathSciNet รายละเอียด 
         - ScienceDirect รายละเอียด 
         - Agricola รายละเอียด 
         - Biosis รายละเอียด
         - Scopus รายละเอียด
         - Pubmed รายละเอียด
         - Academic Search Premium รายละเอียด 
         - Infotrieve รายละเอียด
         - Wilson รายละเอียด 
  bulleticon  ฐานข้อมูลอื่น ๆ
         - ฐานข้อมูลแหล่งทุนงานวิจัย รายละเอียด
         - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
         - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
         - ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai Research) รายละเอียด
         - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียด
         - ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สำหรับระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ : NRPM รายละเอียด
         - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ : TKC e-Thesis รายละเอียด
         - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย รายละเอียด
  bulleticon  รายนามผู้นำเสนอผลงานวิจัย รายละเอียด
   
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  bulleticon ข้อมูลยาพาหนะ รายละเอียด
   
อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ : EOB
  bulleticon  EOB ชั้น 1 ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ, งานบริการการศึกษา, งานนโยบายและแผน, หน่วยงานสารบรรณ, หน่วยงานการเจ้าหน้าที่, ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ รายละเอียด
  bulleticon  EOB ชั้น 2 ประกอบด้วย งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ห้องสมุด รายละเอียด
  bulleticon  EOB ชั้น 3 ประกอบด้วย สำนักงานบัณฑิตศึกษา, ห้องประชุม, ห้องเรียน รายละเอียด
  bulleticon  EOB ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย รายละเอียด
  bulleticon  EOB ชั้น 5 ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี, ห้องทำข้อสอบ, ห้องประชุม รายละเอียด 
   
อาคาร นครชุม : NCB
  bulleticon  NCB ชั้น 1 ประกอบด้วย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, ห้องประชุม, ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา, ห้องเรียน, สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด 
  bulleticon  NCB ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการภาคจิตวิทยา, ห้องปฏิบัติการภาควิชาภูมิศาสตร์, ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ ห้องบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  NCB ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และ ภาควิชาภูมิศาสตร์, ห้องประชุม รายละเอียด
  bulleticon  NCB ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา และ ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา, ห้องประชุม, ห้องสมุดภาควิชาจิตวิทยา รายละเอียด
  bulleticon  NCB ชั้น 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ห้องเรียน รายละเอียด
  bulleticon  NCB ชั้น ดาดฟ้า ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องเครื่อง รายละเอียด 
   
อาคาร ศรีชุม : SCB
  bulleticon  SCB ชั้น 2 ประกอบด้วย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  bulleticon  SCB ชั้น 3 ประกอบด้วย ภาควิชาพลานามัย
   
มุมคุรุสภาน่ารู้
  bulleticon  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 รายละเอียด
  bulleticon  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 รายละเอียด
  bulleticon  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 รายละเอียด
  bulleticon  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2556 รายละเอียด
  bulleticon  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 รายละเอียด
  bulleticon  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ รายละเอียด 
  bulleticon  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รายละเอียด
  bulleticon  หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือแนะนำการรรับรองความรู้ : ครุสภา รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : คุรุสภา รายละเอียด
  bulleticon  คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียด 
  bulleticon  คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู รายละเอียด
  bulleticon  คำแนะนำในการขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รายละเอียด
  bulleticon  แบบคำขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา : ฉบับปรับปรุง 4 มิ.ย. 2556 รายละเอียด
  bulleticon  สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน รายละเอียด
  bulleticon  มาตรฐานวิชาชีพครู ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 รายละเอียด 
  bulleticon  มาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ฉบับร่าง รายละเอียด
  bulleticon  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู ฉบับใหม่ : ผู้ประกอบวิชาชีพครู/ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียด  
  bulleticon  การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  รายชื่อสถาบันผลิตครูที่ให้ความร่วมมือกับคุรุสภาในการบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon  วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
         - แฟ้มที่ 1 รายละเอียด       - แฟ้มที่ 2 รายละเอียด       - แฟ้มที่ 3 รายละเอียด
   
มุมวิทยานิพนธ์น่ารู้ : Thesis
  bulleticon  ภาพรวมกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด
  bulleticon  เทคนิค และ เคล็ดลับ การทำวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียด
  bulleticon  แบบที่ใช้การทำวิทยานิพนธ์ (แบบ ว.) รายละเอียด
  bulleticon  การเขียนรายการบรรณานุกรม
         - แฟ้มที่ 1 รายละเอียด       - แฟ้มที่ 2 รายละเอียด       - แฟ้มที่ 3 รายละเอียด
  bulleticon  การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา รายละเอียด 
  bulleticon  ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan รายละเอียด
  bulleticon  ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Darwin Hendel รายละเอียด
  bulleticon  ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane รายละเอียด
  bulleticon  การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคำนวณ รายละเอียด
   
สารสนเทศด้านการเรียนการสอน : โสตทัศนูปกรณ์
  bulleticon ข้อมูลโสตทัศนูปกรณ์ รายละเอียด
   

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)