ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
สำรวจ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

     รายละเอียด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
     รายละเอียด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
     รายละเอียด สาขาวิชาจิตวิทยา 
     รายละเอียด สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     รายละเอียด สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
     รายละเอียด สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
     รายละเอียด สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
     รายละเอียด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     รายละเอียด สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
     รายละเอียด สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ปี) 
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา 
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเคมี
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา
     รายละเอียด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)