รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558-มิถุนายน 2559)
   
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รายละเอียด
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายละเอียด
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวและการงานอาชีพ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
   
ระดับหลักสูตรปริญญาโท
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รายละเอียด
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายละเอียด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด
   

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)